bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на Образованието  и Науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission:
Horizon 2020

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУНОЛОГИЯ

 

Ръководител: Доцент д-р Андрей Чорбанов

 

Teл: +359 2 979 63 57

e-mail: tchorban@microbio.bas.bg

 

СЪСТАВ

 


thumb1

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ по инфекциозна имунология и възпаление

Ръководител: Професор Нина Ивановска, дбн

 

e-mail:nina@microbio.bas.bg

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ пo експериментална имунология

Ръководител: Доцент д-р Андрей Чорбанов
 

e-mail: tchorban@microbio.bas.bg

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ пo експериментална имунотерапия

Ръководител: Доцент д-р Анастас Пашов

 

e-mail: a_pashov@microbio.bas.bg

 

 

Основни резултати


Въвеждането на ДНК ваксините е принципно нов подход във ваксинирането. Ние конструирахме такива хибридни ДНК молекули, чрез свързване на последователности кодиращи грипен вирусен пептид и scFv фрагмент, свързващ миши комплементни рецептори I и II или човешки FcγRI. Еднократна или повтаряща се имунизация с плазмид, съдържащ описания конструкт предизвиква силен анти-грипен цитотоксичен отговор в продължение на повече от 6 месеца и слаб антитяло отговор.

Патологичните ДНК-специфични В и Т клетки при системен лупус саподходящи мишени за селективна терапия. Ние конструирахме химерни молекули, чрез присъединяване на различни епитоп-специфични пептиди към моноклонални антитела. Нашите резултати показват, че е възможно селективно да се подтисне активността на прицелните Б и Т лимфоцити и да бъде променено протичането на автоимунни заболявания при миши модели или при хуманизирани модели на лупус, чрез прилагане на химерни молекули, които кръстосано свързват инхибиторните рецептори с имуноглобулиновите Б клетъчни рецептори.

Незадоволителните резултати при лечението на сепсис изисква търсенето на нови нестандартни методи. Нашият терапевтичен подход има за цел създаване и приложение на подобрени „ново поколение” имуноглобулинови препарати с повишена антивъзпалителна ктивност.  

Изследвана е ролята на пропердина, позитивен регулатор на системата на комплемента в експериментални модели на сепсис и артрит. Нашите резултати показват, че дефицитът на пропердин смекчава симптомите при зимозан-индуциран шок и обостря протичането на липополизахарид-индуциран шок. Ефектът е свързан с промяна на функционалната активност на мкрофагите и тромбоцитите. Пропердинът проявява протективна роля в процесите на костна ерозия, което предполага участието на алтернативния път на комплемента при ревматоиден артрит. Изследвано е антивъзпалителното действие на тирозин киназни инхибитори при модели на сепсис в зависимоист от STAT сигналните пътища.

На молекулно ниво е изследвано как възпалението нарушава костното възстановяване и как се променят сигналните пътища при пациенти с остеоартрит и при модел на колагеназа-индуциран артрит. Настоящите ни разработки са насочени към характеризиране механизма на действие на глюкозамин като антиревматичен агент във връзка с участието на неутрофилите, ключови цитокини и хемокини, и RANKL сигнализираето в остеокластогенезата.