Конкурс за директор на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"-БАН

"Стратегия за управление на риска" на Институт по микробиология "Ст. Ангелов"

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

ИМикБ отбеляза деня на народните будители - 1 Ноември, 2015

EEA BG09 Проекти:

D03 - 100

D03 -103

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Институт по микробиология отдава помещения под наем

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на Образованието  и Науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission:
Horizon 2020

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Доцент д-р Златка Алексиева


APPДЕПАРТАМЕНТ ПРИЛОЖНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Професор Атанас Павлов, дтн

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФЕКЦИОЗНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Професор Христо Найденски, двмн

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВИРУСОЛОГИЯ

Ръководител: Доцент д-р Любка Думанова-Язаджиева

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУНОЛОГИЯ

Ръководител: Професор Нина Ивановска, дбн

 

СЕКЦИЯ МИКОЛОГИЯ

Ръководител: Доцент д-р Екатерина Крумова

 

ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР ПАСТЬОР

Ръководител: Асистент д-р Петър Грозданов