bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

БАН в медиите

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission: CORDIS

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

 

 

3А

 

Ръководител: Доц. д-р Златка Алексиева

 

Тeл. +359 2 979 31 14

 

 e-mail:zlatkama@microbio.bas.bg

 

 

 

 

СЕКЦИЯ МОРФОЛОГИЯ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ И ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ

 

Ръководител: Доц. д-р  Стоянка Стоицова,

 

Тeл.+359 2 979 31 59

 

e-mail: stoitsova_microbiobas@yahoo.com

 

Ултраструктурна организация на патогенни и непатогенни микробни видoве. Цитохимична и имноцитохимина локализация на ензими и биополимери. Промени на ултраструктурните и цитохимичните характеристики в завитимост от начина на култивиране, вкл. при имобилизация върху различни носители и наноматериали, както и под въздействие на повърхностно активни вещества, биологични сигнали и физикохимични фактори. Антигенни вариации разнообразие на повърхностните фенотипове при бактериалните клетки. Биофилми – структурно-функционални характеристики, активация и инхибиция на прилепения растеж.

 

СЕКЦИЯ МИКРОБНА ГЕНЕТИКА

 

Ръководител: Доц. д-р Златка Алексиева,

 

Тeл. +359 2 979 31 14

 

e-mail:zlatkama@microbio.bas.bg

 

Обекти на изследване са млечно-кисели бактерии, стрептомицети, метилотрофни дрожди, аскомицетни и базидиомицетни дрожди и плесени. Основен подход в изследванията е генетичния анализ и регулацията на гени при микроорганизмите. Осъществява се молекулярно-таксономична характеристика на лактобацили, изолирани от български млечни продукти. Характеризира се пробиотичният им потенциал, изследват се молекулните механизми на устойчивост към индустриален стрес. Изолиране и молекулярно-генетичен анализ на вагинални лактобацили. Повишаване на антибиотичната продуктивност и активност на производствени щамове Streptomycetes. Клониране и секвенционен анализ на гени, участващи в биосинтеза на спектиномицин в Streptomyces flavopersicus. Конструиране на щамове дрожди Ogataea polymorpha за експресия на хетероложни гени. Молекулярен, генетичен и биохимичен анализ на дрожди и плесени (Aspergillus, Trametes, Penicillium, Cladosporium и др.), способни ефективно да разграждат токсични ароматни и алифатни съединения. Изолиране на ДНК секвенции за изследване на биодеградационния потенциал на микробни щамове в индустриално замърсени води и почви. Доказана е възможността за биоразграждане на моноароматни и полиароматни вещества като антрацен, нафтален и фенантрен от щамове на Trichosporon cutaneum, Aspergillus fumigatus, Alternaria maritima.

 

 

СЕКЦИЯ МИКРОБНА БИОХИМИЯ

 

Ръководител: Доц. Евгения Василева-Тонкова, д-р 

 

Тeл. +359 2 979 31 39,

 

e-mail: evaston@yahoo.com

 

 

Ензими, продуцирани от микроорганизми: изолиране, пречистване, свойства и биологична роля. Биологично-активни съединения от микробен и синтетичен произход – антимикробна активност, механизъм на действие. Биосърфактанти – изолиране, пречистване, физико-химични свойства; влияние върху повърхностните свойства на микробната клетка; приложение в биотехнологии, в медицината, фармакологията и опазване на околната среда. Характеристика и изучаване на метаболитните способности на нови мезофилни и психрофилни/психротолерантни бактерии и дрожди, изолирани от екстремни екологични ниши за получаване на ензими, антимикробни вещества и др. Биодеградация на липофилни съединения. Микробна трансформация на стероиди.