Обява

Институт по микробиология отдава помещения под наем

Тържествено честване 66 години Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Годишен отчет 2012 г. на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Обявава се конкурс за Награди за млади учени “проф. Марин Дринов” и Награди за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на образованието, младежта и науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission: CORDIS

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

Въз основа на решение в протокол 2 от 14.04.2016 на Научният съвет на Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН

гр. София – IV км., кв. Слатина, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл.26

 

Предлага:

 

 

           Телефони за контакти:

+359 2 979 31 57              +359 2 979 31 38