ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична лекция на Доцент Крумов на 22 ноември, 2017г.

Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС'2017) гр.Пловдив,5-7 юни, 2017г.

70 години ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "Стефан Ангелов" - БАН 14-15 март, 2017г.

СЕДМА НАЦИОНАЛНА            СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА                       „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“
Обща информация за „За жените в науката”

Стартиране на процедура по извършване на преговори за продажба на движими вещи, машини и съоражения

Обява за търг за продажба на движими вещи

Протокол търг

Таблица търг

Институт по микробиология предлага

Съобщение от доцент д-р Радослав Абрашев

 

Съобщение от доцент д-р Дилнора Гулямова

Международна конференция по разнообразие и биотехнология на екстремофили  26-27 септември, 2016 г., София

Покана за фирми.pdf

Работна среща по патогени и безопастност на храните                    26-27 май, 2016 г., София

Регистрационен талон.doc

Програма.pdf

 

"Стратегия за управление на риска" на Институт по микробиология "Ст. Ангелов"

Втора международна научна конференция: Рационално Оползотворяване на Природни Продукти: от Растението до Фармацевтичната Лавица (ICNPU-2015)

9 Балкански Конгрес по Микробиология "Микробиология Балканика 2015", 22-24 Октомври, 2015, Солун, Гърция

Kаталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

Откриване на лаборатория по „Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към Департамент по инфекциoзна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

Награда на Фондация „Еврика” за постижения в науката

EEA BG09 Проекти

БАН в медиите

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилници и отчети

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на Образованието  и Науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission:
Horizon 2020

Institut Pateur - FOR RESEARCH, FOR HEALTH, FOR OUR FUTURE

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

 

 

 

 

 

 

           70 години ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "Стефан Ангелов" - БАН 14-15 март, 2017г.

The "Stephan Angeloff" Institute of Microbiology-Bulgarian Academy of Sciences, Department of Applied Microbiology, Acad. G. Bonchev Str., Bl.26, Sofia 1113, Bulgaria, EU

 

ПОКАНА

         На 22.11.17 /СРЯДА/ oт 14.00 до 14.30 часа, в залата на ИМикБ-БАН Доцент д-р инж. хим. Александър Димитров Крумов, PhD, ще изнесе лекция на тема:

"Нова теория за мащабиране на биореактори/фотобиореактори"

    В лекцията ще се анализират проблеми за разработването на биопроцеси, както и моделиране, оптимизация и мащабиране на биосистеми (в частност био-/фотобиореактори), решавани в продължение на 30-годишната му научна дейност. Резултатите от тези разработки са публикувани в най-елитните научни списания в областта на биотехнологията и биоинженерията. На базата на теорията на системния анализ ще бъде приведен пример за оценка на работата на завод за получаване на етанол, както и нов уникален кинетичен модел за описание на едновременна хидролиза на нишесте и синтез на етанол от рекомбинантен щам S. cerevisiae.

Поканват се всички желаещи и заинтересовани учени да присъстват.