ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обща информация

Вътрешни правила за реда и възлагане на обществени поръчки

Архив обществени поръчки:

 2016 г.

2015 г.

2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Министерство на Образованието  и Науката

Фонд Научни изследвания

Централна библиотека на БАН

Съюз на учените в България

European Comission:
Horizon 2020

Institut Pasteur

DKFZ

PubMed Cenral

EURAXESS

Scopus

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществени поръчки и обяви, открити през 2014 г.
 

Обява за "Доставка на химикали, дезинфектанти и материали за биохимични изследвания по ДБФП BG161PO003-1.1.06-0064 "Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители"по проект BG161PO003-1.1.06-0064-C0001 "Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители" по Закона за обществени поръчки, публикуеана на 14.11.2014 г.