ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обща информация

Вътрешни правила за реда и възлагане на обществени поръчки

Архив обществени поръчки:

 2016 г.

2015 г.

2014 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Агенция по Обществени поръчки

Министерство на Образованието  и Науката

Съюз на учените в България

Google

 

 

 

 

 

 

 

Обществени поръчки и обяви, открити през 2017 г.
 

Обяви по Закона за обществени поръчки

 

 

ОП - 1 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, СРЕДИ, ЕНЗИМИ, СТАНДАРТИ, ЕТАНОЛ И МЕТАНОЛ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ  СРЕДИ И СЕРУМИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „ДОСТАВКА НА ЕНЗИМИ И ЕНЗИМНИ ТЕСТОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „ДОСТАВКА НА СТАНДАРТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - „ДОСТАВКА НА ЕТАНОЛ” И ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № 6 - „ДОСТАВКА НА МЕТАНОЛ”

Дата на създаване: 09.03.2017 г.


ОП - 2 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА, АНТИТЕЛА, КИТОВЕ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА АНТИТЕЛА И МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „ДОСТАВКА НА ИМУНОЛОГИЧНИ И ЦИТОКИНОВИ КИТОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - „ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - „ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ”.

Дата на създаване: 29.03.2017 г