ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обща информация

Вътрешни правила за реда и възлагане на обществени поръчки

Архив обществени поръчки:

 2016 г.

2015 г.

2014 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Агенция по Обществени поръчки

Министерство на Образованието  и Науката

Съюз на учените в България

Google

 

 

 

 

 

 

 

Обществени поръчки и обяви, открити през 2017 г.
 

Обяви по Закона за обществени поръчки

 

ОП - 1 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, СРЕДИ, ЕНЗИМИ, СТАНДАРТИ, ЕТАНОЛ И МЕТАНОЛ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ  СРЕДИ И СЕРУМИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „ДОСТАВКА НА ЕНЗИМИ И ЕНЗИМНИ ТЕСТОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „ДОСТАВКА НА СТАНДАРТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - „ДОСТАВКА НА ЕТАНОЛ” И ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № 6 - „ДОСТАВКА НА МЕТАНОЛ”

Дата на създаване: 09.03.2017 г.


ОП - 2 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА, АНТИТЕЛА, КИТОВЕ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА АНТИТЕЛА И МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „ДОСТАВКА НА ИМУНОЛОГИЧНИ И ЦИТОКИНОВИ КИТОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - „ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - „ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ”.

Дата на създаване: 29.03.2017 г


ОП - 3 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на химикали, среди, ензими и китове, антитела, имунологични китове, специфични реактиви и консумативи ” в  тринадесет обособени позиции, както следва:

 

I.              ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ХИМИКАЛИ”

II.            ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ”

III.           ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ХРАНИТЕЛНИ  СРЕДИ”

IV.           ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ДОБАВКИ КЪМ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ ЗА КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ”

V.            ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ЕНЗИМИ”

VI.           ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ЕНЗИМИ И ЕНЗИМНИ ТЕСТОВЕ”

VII.         ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „РЕАКТИВИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ТЕСТОВЕ”

VIII.        ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „АНТИТЕЛА И МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА”

IX.           ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ И МАРКЕРИ”

X.            ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ /ЧИПОВЕ/”

XI.           ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „РЕАКТИВИ ЗА НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ /ФАГОВА БИБЛИОТЕКА/”

XII.         ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „КОНСУМАТИВИ”

XIII.        ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЦЕЛИ”

 

Дата на създаване: 24.10.2017 г.


ОП - 4 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "Стефан Ангелов"-БАН

                 Дата на създаване:  15.12.2017 г.

 

.