ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обща информация

Вътрешни правила за реда и възлагане на обществени поръчки

Архив обществени поръчки:

 2016 г.

2015 г.

2014 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЗКИ

Българска Академия на Науките

Агенция по Обществени поръчки

Министерство на Образованието  и Науката

Съюз на учените в България

Google

 

 

 

 

 

 

 

Обществени поръчки и обяви, открити през 2017 г.
 

Процедури по Закона за обществени поръчки

 

ОП. 1/2017     Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия  и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за  нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер  ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/. 

Дата на създаване: 06.02.2017 г.