bgshpakaen

 

Каталог - Технологии, Анализи, Експертизи (2014)

 

 

Научен симпозиум "Beneficial And Pathogenic Microbes For Healthier And Safety Foods" 8-9 Април, 2015

 

Откриване на лаборатория по „Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към Департамент по инфекциoзна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

 

Награда на Фондация „Еврика” за постижения в науката

 

БАН в медиите

 

Обръщение към българския народ от Българската православна църква – Българска Патриаршия и Българска академия на науките

 

Награда за Института в Конкурса за високи научни постижения по случай 145-годишнината на Академията

 

Изложба на Институт по микробиология по случай 145- годишнината на БАН

 

Правилник за вътрешния ред на Институт по микробиология "Стефан Ангелов", БАН

 

Годишни отчети на Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

 

Институт по микробиология отдава помещения под наем

 

Правилник за   придобиване на академични степени и заемане на академични длъжности в Институт по микробиология, БАН

 

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" при БАН удостоен с Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ от Съвета на Европейската научна и културна общност

 

Закон за развитие на академичния състав в Република България

 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

science daily 

 

 

sciencenews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българска Академия на Науките

 

Министерство на Образованието  и Науката

 

Фонд Научни изследвания

 

Централна библиотека на БАН

 

Съюз на учените в България

 

European Comission:
Horizon 2020

 

Institut Pasteur

 

DKFZ

 

FEMS

 

PubMed Cenral

 

EURAXESS

 

Scopus

 

Google

 

 

webmail

 

 

 

 

 

 

 

Откриване на лаборатория по „Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към Департамент по инфекциoзна микробиология, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

 

На 22.04.2015 г. в Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, се проведе официално откриване на лаборатория по „Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към Департамент по инфекциoзна микробиология. Оборудването е финансирано от фондация Александър фон Хумболт в рамките на индивидуален грант на гл. ас. д-р Мая Захариева по програмата „Еquipment Subsidies“. Апаратурата се използва за прилагане в лабораторната практика към Департамента по инфекциозна микробиология на 3R принципите – „Replacement, Reduction and Refinement of animals” и за развитието на следните научни направления: (i) ин витро охарактеризиране на токсикологичен профил на природни и синтетични вещества с доказана антимикробна активност; (ii) антинеопластична активност на нови лекарствени кандидати от микробeн, растителен и синтетичен произход; (iii) ин витро изследване на взаимодействия между фактори на вирулентност на зоонозни патогени и гостопроемникови клетки, както и за (iv) ин витро изследване на взаимодействия между бактериални патогени/токсини и гостопроемникови клетки, свързани с карциногенезата на определени неоплазии. Голяма част от тези дейности са свързани със специализациите на гл. ас. д-р Захариева в Немския център за онкологични изследвания DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum) в гр. Хайделберг, Германия при проф. Martin Berger и във Института по агрокултури и рибовъдство VLAGEW-ILVO (Flemish Region for Agriculture and Fisheries Research) в Белгия при проф. Lieve Herman, колаборатор в минали и текущи научни проекти на ръководителя на Департамента по инфекциозна микробиология - чл. кор. двмн Христо Найденски. Предвидените научни дейности ще продължат, разширят и задълбочат съществуващите колаборации с проф. д-р Berger и други учени и хумболтoви стипендианти от България – проф. дмн Спиро Константинов (Фармацевтичен Факултет, МУ-София, научен ръководител на докторантурата на гл. ас. д-р Захариева), чл.-кор. дбн Илза Пъжева (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН), проф. дмн Маргарита Генова (CETRH Center of Excellence for Translational Research in Haematology, Sofia), което отговаря на целите на фондация Александър фон Хумболт за създаване на научна мрежа от бивши стипендианти и други учени по целия свят.