Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява два конкурса за доцент

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява два конкурса за доцент по направление 4.3. Биологически науки /микробиология/ за нуждите на Департамент „Инфекциозна микробиология”, Лаборатория „Молекулярна биология на микобактерии” и Лаборатория „Цитотоксичност и сигнална трансдукция”, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Института по микробиология, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 02-979-31-24.