Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява: четири конкурса за професор

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява: четири конкурса за професор: по направление 5.11. Биотехнологии /Технология на биологично активните вещества/ за нуждите на Департамент „Биотехнология“, Лаборатория по метаболомика; по направление 4.3. Биологически науки /Микробиология – геномика и регулация на генната експресия при прокариоти/ за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, Лаборатория „Микробна генетика”; по направление 4.3. Биологически науки /Микробиология – млечнокисели бактерии и пробиотици/ за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, Лаборатория „Микробна генетика”; по направление 4.3. Биологически науки /Имунология/ за нуждите на Департамент „Имунология”, Лаборатория “Експериментална имунология”. всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Института по микробиология, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 02-979-31-24.