ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН обявява позиция за молекулярен биолог/Биотехнолог по проект №: 739582 „PlantaSYST”, Фаза II

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН във връзка с изпълнение на на проект №: 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България-PlantaSYST”, Фаза II търси да назначи:
Длъжност: Молекулярен биолог/Биотехнолог, код по НКПД: 21317028/31163001 – 1 позиция
Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: Висше, образователно-квалификационна степен „Магистър” по молекулярна биология и/или биотехнологии
Опит: Работа по специалността
Отлично владеене на английски език
Основни задължения включват:
Участие в експериментална биотехнологична и молекулярно-биологична работа по научни и научно-приложни задачи по проекта.
Анализиране и систематизиране на получените резултати и извършване на статистическа обработка на данните.
Съставяне на техническа документация за изпълнените лабораторни работи.
Месторабота: гр. Пловдив
Период: Договор с фиксиран срок, изпитателен срок от 6 месеца. Възможност за удължаване до 4 години
Заетост: пълна (8 часов работен ден)
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление от кандидата за заемане на посочената длъжност (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на ИМикБ-БАН с посочване на проект №: 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България-PlantaSYST”, Фаза II);
2. Автобиография (CV европейски формат);
3. Диплома за завършено образование;
4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
5. Трудова книжка или друг документ, доказващ професионален опит.
Забележка: При подаване на документите от страна на кандидата се представят оригинали и копия от дипломите, други документи за придобита квалификация и трудова книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на кандидата.

Срок за подаване на документите: 02.03.2020 г. до 31.03.2020 г., включително.
Документите за кандидатстване се приемат от всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 26, ет.2, стая 218 – деловодство.
За допълнителна информация:
Весела Янкова, тел.: 02/979 31 57; e-mail: micb@microbio.bas.bg
Иванка Койчева, тел.: 0899 965 792; e-mail: vkoy4eva@abv.bg
Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. За интервю за работа ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Проект №: 739582 „Изграждане на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви биобазирани технологии в България-PlantaSYST”, Фаза II

ОБЯВА PDF