Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурси за доцент и главен асистент

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява: конкурс за
доцент по направление 4.3. Биологически науки (Вирусология) за нуждите на
Департамент по вирусология и конкурс за главен асистент по направление
4.3. Биологически науки (Микробиология) за нуждите на Департамент по
инфекциозна микробиология, и двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“ Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул.
“Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

СЪОБЩЕНИЯ 08.01.19 г.

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, София, обявява два
конкурса за главни асистенти по направление 4.3. Биологически науки (микробиология и
имунология), за нуждите на секция „Микология“ и Департамент „Имунология“, –
лаборатория „Инфекциозна имунология и възпаление“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Института, гр. София –
1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

∗∗∗

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология –
01.06.12), за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция „Микробна
биохимия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник.“ Документи се
подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

СЪОБЩЕНИЕ 14.12.2018 г.

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки
(микробиология) за нуждите на департамент „Приложна микробиология“, лаборатория
„Приложни биотехнологии“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-
24.