Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурси за доцент и главен асистент

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява: конкурс за
доцент по направление 4.3. Биологически науки (Вирусология) за нуждите на
Департамент по вирусология и конкурс за главен асистент по направление
4.3. Биологически науки (Микробиология) за нуждите на Департамент по
инфекциозна микробиология, и двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“ Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул.
“Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

СЪОБЩЕНИЕ 10.10.2017 г.

Избор на доцент по професионално направление: 5.11. Биотехнологии (02.11.11 – Технология на биологично активните вещества), обявен вДВ бр. 32/21.04.2017 г. – второ заседание.