СЪОБЩЕНИЕ относно процедура по обявен конкурс за избор на „Професор“

На 04.04.2019 г. (четвъртък) от 11 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 26, гр. София ще се проведе заседание на Научно жури, определено със Заповед № І-4/18.01.2019 г. на Директора на Института, относно процедура по обявен конкурс за избор на „Професор“, обявен в ДВ бр.96/20.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ 20.11.2018 г.

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.3. Биологически науки /микробиология – екстремофили/ за нуждите на Департамент „Приложна микробиология“ лаборатория „Екстремофилни бактерии“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Института, гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26, тел. 979-31-24.