Публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Петрова на 27.03.2020 г.

На 27.03.2020 г. от 13 ч. в заседателна зала на Института, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 26, ще се проведе публична защита на дисертационния труд “Молекулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази с промишлено приложение” за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Младенова Петрова.

СЪОБЩЕНИЕ 15.05.2015 г.

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на научната степен „доктор на науките” на Светла Трифонова Данова  на тема: Биоразнообразие и пробиотичен потенциал на млечно кисели бактерии от различни екологични ниши”.