АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление „Биологически науки“ („Вирусология“ – 01.06.13), за нуждите на Департамент „Вирусология“, Лаборатория „ДНК вируси и онколитични вируси“, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление „Биологически науки“ („Микробиология“ – 01.06.12), за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция „Микробна биохимия“, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление „Биологически науки“ („Микробиология“ – 01.06.12), за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция „Морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия“, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3 направление „Биологически науки” (01.06.23 „Имунология”) за нуждите на Департамент по Имунология, лаб. „Експериментална имунология” със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” при БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3, направление „Биологически науки”, научна специалност Микробиология, (01.06.12) за нуждите на Департамент по Приложна микробиология (Лаборатория „ Екстремофилни бактерии”), със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

  Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3 направление „Биологически науки” (01.06.12 „Микробиология”) за нуждите на Департамент по Инфекциозна микробиология, Лаборатория „Генетика и лекарствена резистентност на микобактериите” със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява три конкурса за главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” (02.11.11 „технология на биологично активните вещества” – един и 01.06.13 „Вирусология” – двама) за нуждите на Департамент „Приложна микробиология”, Департамент „Вирусология” и Лабораторен център  „Пастьор”, със срок 2 месеца от обнародването им в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН – София, обявява конкурси за двама главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки ” (Имунология – 01.06.23) за нуждите на Департамент „Имунология” и (Микробиология – 01.06.12) за нуждите на Департамент „Приложна микробиология”, със срокове 2 месеца от обнародването им в ДВ. Документите се подават в Института, гр. София 113, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 26, тел. 979-31-24.

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3, направление „Биологически науки” („Микробиология” – 01.06.12) за нуждите на лаборатория „Приложни биотехнологии” Департамент по приложна микробиология – гр. Пловдив, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

   

  Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН – София, обявява конкурси за двама главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” („Микробиология” – 01.06.12) за нуждите на секция „Микология” и Департамент по Инфекциозна микробиология, със срокове 2 месеца от обнародването им в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-24.