СЪОБЩЕНИЕ

Обявява конкурс за доцент – област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.11. Биотехнологии (02.11.11 – Технология на биологично активните вещества), за нуждите на Департамент „Приложна микробиология“.

СЪОБЩЕНИЕ

Обявява конкурс за доцент по шифър 4.3. направление „Биологически науки“ (Микробиология – ензимология), за нуждите на секция „Микология“.

СЪОБЩЕНИЕ

Обявява конкурс за доцент по шифър 4.3. направление „Биологически науки“ (Генетика на дрожди), за нуждите на секция „Микробна генетика“ към Департамент по обща микробиология.

СЪОБЩЕНИЕ Конкурс

Конкурса за двама доценти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” (01.06.23 „Имунология” – един и 01.06.13 „Вирусология” – един) за нуждите на Департамент ”Имунология” и Департамент ”Вирусология”.