СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за присъждане на ОНС „Доктор“ от 21.05.2019 г.

На 05.06.2019 г. (сряда) от 11.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Стефан Андреас Енгибаров на тема: “Получаване и характеристика на нова неураминидаза от AEROMONAS CAVIAE 40/02.

СЪОБЩЕНИЕ 27.04.2018 г.

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Анна Иванова Бръчкова на тема: “Изолиране, идентификация и биологично действие на β-карболинови алкалоиди и дикетопиперазини от антарктически микророганизми от вид Laceyella sacchari.

СЪОБЩЕНИЕ 19.04.2018 г.

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Юрий Михайлов Стойков на тема: “Получаване, пречистване и характеристика на микробни хитинази”  

СЪОБЩЕНИЕ 19.04.2018 г.

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Цветанка Генчева Тенева-Ангелова на тема: “Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в лечебни растения и възможности за използване на биологичния им потенциал”  

СЪОБЩЕНИЕ 09.10.2017 Г.

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”  на Жени Георгиева Митева-Сталева на тема: „Нискотемпературен стрес и стареене на клетките при антарктически гъби“

СЪОБЩЕНИЕ 07.04.2017 г

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Петя Валентинова Великова на тема: “Полизахарид-модифициращи млечнокисели бактерии с приложение в хранителната промишленост”. 

СЪОБЩЕНИЕ 31.01.2017 г.

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Мая Юриева Хаджиева на тема: „Антитела с индуцирана полиспецифичност„ .

СЪОБЩЕНИЕ 31.10.2016 г.

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Николай Манчев Петров на тема: „Ефект на малки интерфериращи рнки (sirnas) върху репликацията на ентеровирусите“.

СЪОБЩЕНИЕ 15.06.2016 г.

Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Людмила Филипова Беленска-Тодорова на тема: „Роля на комплемента в процесите на ставна деструкция при експериментални модели на артрит„.

СЪОБЩЕНИЕ 09.06.2016 г.

Публична защита на дисертационния труд на Антон Григоров Стоянов на тема:  „Молекулярно-генетични проучвания на метилотрофни дрожди Ogataea (Hansenula) polymorpha”.