ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТ 2018 г.

А 2.3.1. Редактор на научен сборник

А 3.1.7. Участие в изпитни комисии

А 3.2.1. Научен ръководител/консултант на защитили докторанти

А 3.2.2. Ръководство на докторанти

А 4.7.1. Научни награди

Всички видове представяния

Всички проекти – над 150 000 лева

Всички цитати

Е15а: Реализация на научни продукти – Завършени в периода

Е15б: Реализация на научни продукти – Актуални в периода

Е18: Патенти – в експертиза – стар

Е20: Патенти – действащ – стар

E22/1: Докторанти към началото на периода

E22/2: Зачислени докторанти през периода

Е 22 3: Отчислени докторанти през периода

E22/4: Докторанти към края на периода

E22/5: Защитили докторанти в периода

Е33: Научно сътрудничество

Е40: Гостували чуждестранни учени

Лекции и други обществени изяви

ПРОЕКТИ – (в) одобрени

E: Участие в органи на управление на научни учреждения, организации и висши училища

E 1.6.1 а: Научни монографии

E 03/8.1 Научно-популярни произведения – излезли от печат

E 3.7 Организирани от звеното международни научни форуми (с минимум 30 участника)

E13: Научни мрежи

E24/3: Следдипломни квалификации и специализации, ръководени от служители на звеното

E24/4: Подготвени дипломанти, ръководени от служители на звеното

E 24/5 Подготвени докторанти извън БАН, ръководени от служители на звеното (защитата е в периода)

E24: Лекции, спец.курсове, упражнения и семинари, водени от служители на звеното

E26/C1: Експертизи в помощ на институции – платени

E26/C2: Рецензии и становища по процедури за образователно ниво, научни степени и академични длъжности

E26/B1: Участие в съвети, комисии и други експертни органи на външни за БАН институции

E26/D2: Други рецензии

E26/D3: Членство в организационни и програмни комитети на научни форуми

E26/E: Членство в редакционни колегии и съвети на международни научни издания

E26/F: Членство в редакционни колегии и съвети на международни научни издания

E30/1: Участие в международни конференции с доклади или съавторство

E30/2: Участие в национални/чуждестранни конференции с доклади или съавторство

E отчет: Съставителство/редакторство на тематичен сборник, брой от списание

E: Участие в експертни органи в областта на науката и висшето образование

E: Участие в органи на управление на БАН или СНЗ на БАН