ПРОЕКТИ

Проект КП-06-Н21/13 ОТ 2018 г. – Нови ензими от групата на сиалидазите при филаментозни гъби“

„Технологичен модел за микробно разграждане на целулозосъдържащи отпадъци в система за жизнеобезпечаване на пилотирани космически полети“

Проект BG16RFOP002-1.005-0150, „Иновации и развитие в Неофарм България ЕООД“

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Проект № ДФНИ-Е02/13, АБР: E02-13, „Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан“ – Ръководител: доц. д-р Иван Симеонов Симеонов

Проекти, одобрени от ФНИ по Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2017 г.

„Иновативен биотехнологичен подход за откриване на нови противоракови молекули от златен корен” – ръководител гл. асис. д-р Андрей Марчев

„Нов подход за потискане на антиген-специфични лимфоцити при миши модел на алергия към домашен прах чрез протеинови инженерни молекули” – ръководител асист. д-р Никола Кереков

„Супресията на функционалната активност на системата на комплемента като превантивен и прогностичен подход при експериментален ревматоиден артрит“ ръководител асист. д-р Петя Ганова

Проекти, одобрени от ФНИ по Конкурс за финансиране на научни изследвания 2017 г. с Базова организация Институт по микробиология:

„Потискане развитието на автоимунни заболявания посредством епигенетична модификация на генома в миши модели на системен лупус“, ръководител гл. асист. д-р Калина Николова-Ганева

„Експериментален остеоартрит и взаимовръзка с яйчниковата функция: влияние на естрадиол и фоликулостимулиращ хормон“, ръководител проф. Нина Ивановска, дбн

„Сиртуини (SIRTs) – нови мишени за фина селективна епигенетична регулация на патологията при ставно възпаление по време на грипна инфекция“, ръководител доц. д-р Петя Димитрова

„Генетично разнообразие и полулационна структура на щамове Mycobacterium bovis, изолирани от говеда от различни региони на България”, ръководител доц. Магдалена Боновска, двм

„Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и
използване на биологичния им потенциал“, ръководител доц. д-р Дора
Бешкова

Проекти, одобрени от ФНИ по Конкурс за финансиране на научни изследвания 2017 г. в партньорство с Институт по микробиология:

„Зелени подходи за оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични разтворители за извличане на биологично активни вещества от природни обекти”, ръководител проект чл.-кор. Вася Банкова, дн /ИОХЦФ/, ръководител екип от ИМикБ  чл.-кор. Христо Найденски, двмн;

„Нов подход за лечение на рак чрез епитоп-специфично туморно инхибиране“, ръководител екип доц. д-р Красимира Идакиева /ИОХЦФ/, ръководител на екип от ИМикБ доц. д-р Андрей Чорбанов;

„Нова генерация мултиимуноанализи за безопасност на храните на базата на магнитни наночастици: Разработване и валидация за токсични замърсители“, ръководител проект проф. Цонка Годжевъргова, дтн /У-тет „Проф. д-р А. Златаров”- гр.Бургас/, ръководител на екип доц. д-р Андрей Чорбанов;

„Активност на комбинации от ентеровирусни инхибитори с изяснен механизъм на действие и малки РНК- към ентеровируси”, ръководител проект доц. д-р Николай Петров /ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ръководител екип от ИМикБ акад. Ангел Гълъбов;

„Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли”, ръководител проект доц. д-р Биляна Николова-Лефтерова /ИББИ/, ръководител екип от ИМик доц. Д-р Людмила Кабаиванова;

„Получаване на 2,3-бутандиол чрез ферментация на отпадна биомаса от новоизолирани и рекомбинантни щамове“, ръководител проект проф. д-р Калоян Петров /ИИХ/, ръководител екип от ИМик Бдоц. Д-р Пенка Петрова;

„Биодеградация на ксенобиотици в постоянно електрично поле“, ръководител проект проф. Венко Бешков /ИИХ/, ръководител екип от ИМикБ доц. д-р Златка Алексиева.

Проекти  ЕЕА BG 09

Проект „Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори” Договор №Д03-100 от 05.06.2015 г.

Проект “RATIONAL DESIGN OF ANTIBOGY REPERTOIRE PROBES USING PEPTIDE ARRAYS” Договор №Д03-103 от 19.06.2015 г.