Проект Д03-100/05.06.2015

„Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори”

Програма

BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”

Програмен оператор:

Министерство на образованието и науката

Бенефициент:

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, София, България

Проектен Партньор:

Проф. Нилс Каре Биркеланд

Факултет по биология с център по геобиология, Университета в Берген, Берген, Норвегия

Номер на програмата:

БГ Д03

Номер на проекта:

100

Дата на одобрение:

05.06.2015

Дата на финансиране:

03.09.2015

Дата на приключване:

30.09.2016

Общ размер на гранта: 
€ 132348.00

Финансиране от EEA Grants: 
€ 119113.00

Цел на проекта:

С изпълнението на настоящия проект се цели опознаване археалното разнообразие в български горещи извори и изолирането на нови екстремофилни археи, предлагащи нови биотехнологични възможности. Археите са най-скоро описаното царство на живота, за които информацията е твърде оскъдна поради трудното им култивиране. Специфичната роля на проекта се свежда до предаване опита на норвежките учени в култивирането и характеризирането на археите, техните механизми за високотемпертурна адаптация, геномика и използване на техния биотехнологичен потенциал.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е екипът от български и норвежки учени да съдейства на европейските учени в усилията им за разкриване на фундаменталното, екологично и биотехнологично значение на Archaea и да съдейства разработването на ново и перспективно научно направление във водещата българска организация. Планираната шест месечна работа на млад български учен в норвежкия екип, който след това да предаде своите знания на колегите си е в съгласие с насърчаваните от Програмата повишаване на научния обмен и повишаване на експертизата и значимостта на изследванията на българските учени. Идентифицирането на нови археални ензими и полизахариди ще съдейства за развитие на биотехнология, основана на нови вещества и процеси с генетични източници от микроорганизми, изолирани от български ниши.

Координатор на проекта е доц. Дбн Маргарита Камбурова, ръководител лаборатория „Екстремофилни бактерии”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН.

Участници в проекта:

Гл. Асистент Маргарита Дишева-Стоилова

Гл. Асистент Димитрина Люцканова

Гл. Асистент Надя Радченкова

Гл. Асистент Иванка Бояджиева

Асистент Спасен Василев

Докторант Николета Ботева

Анотация

ЦЕЛИ

Целта на проекта е да се опознаят обитателите на горещите извори в България, принадлежащи към най-скоро откритото и все още непознато царство на живота – археите.

Специфичната цел на проекта се свежда до предаване опита на норвежките учени в култивирането и характеризирането на археите, техните механизми за високотемпературна адаптация, геномика и използване на техния биотехнологичен потенциал.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Общият срок за изпълнение на проекта е 16 месеца. Проектът е одобрен на 05.06.2015 г., финансиран е на 03.09.2015 г., приключва на 30.09.2016 г.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Българските и норвежки учени ще допринесат към световните и европейски научни усилия за разкриване на фундаменталното, екологично и биотехнологично значение на Archaea.

–          Ще се разработи ново и перспективно научно направление в Институт по микробиология, БАН, с което ще се утвърди водещата му роля в страната за изучаване на екстремофилните  микроорганизми.

–          Планираната шест месечна работа на млад български учен в норвежкия екип е в съгласие с насърчаваните от Програма ЕЕА повишаване на научния обмен, експертизата и значимостта на изследванията на българските учени.

–          Идентифицирането на нови археални ензими и полизахариди ще съдейства за развитие на биотехнология, основана на нови вещества и процеси с генетични източници от микроорганизми, изолирани от български горещи извори.

ЕКИП

Бенефициент – Институт по микробиология, БАН

ПартньорФакултет по биология с център по геобиология, Университета в Берген, Берген, Норвегия, Проф. Нилс-Каре Бикеланд

Мениджмънт:

Ръководител на проекта – Доцент дбн Маргарита Камбурова

Директор на Институт по микробиология, БАН – Чл. кор. Двмн  Христо Найденски

Главен счетоводител: Антоанета Царева

Членове на работния екип:

Доцент дбн Маргарита Камбурова

Главен асистент д-р Надя Радченкова

Главен асистент д-рИванка Бояджиева

Главен асистент д-р Маргарита Стоилова-Дишева

Главен асистент д-р Димитрина Люцканова

Асистент Спасен Василев

Докторант Николета Ботева

ДЕЙНОСТИ

Дейност 1: Управление на Проекта

Дейност 2: Експериментална работа

Дейност 3: Обмяна на визити

Дейност 4: Информация и публичност

Дейност № 5. Организиране на международна конференция

Резултати и публичност

ПЛАН ЗА ПУБЛИЧНОСТ

РЕЗУЛТАТИ

ГАЛЕРИЯ

Контакти

Ръководител на проекта: доц. дбн Маргарита Камбурова

Тел.:+3592 9793176

Е-mail: margikam@microbio.bas.bg

Директор на ИМикБ, БАН: Чл. кор. двмн Христо Найденски

Тел.:+3592 8732754

Е-mail: hnajdenski@abv.bg