ПРОЕКТ ДН11/05/2017 г.

СИРТУИНИ  (SIRTs) – НОВИ МИШЕНИ ЗА ФИНА СЕЛЕКТИВНА ЕПИГЕНЕТИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ПАТОЛОГИЯТА ПРИ СТАВНО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ГРИПНА ИНФЕКЦИЯ

Финансираща организация: Фонд Научни изследвания, МОН, РБългария

Бенефициент: Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов“, БАН

Начална и крайна дата на проекта:14.12.2017 – 14.06.2020 г.

Общ размер на финансиране:120 000 лв.

Цел на настоящия проект е да постигне финна регулация на ставната патология и острото възпаление при грипна инфекция чрез насочена терапия към сиртуини (SIRT), хистон деацетилази от клас III. SIRTs са ключови фактори, които изтриват придобити епигенетични модификации, регулират генната транскрипция чрез хистон деацетилиране и предизвикват пост-транскрипционни промени на протеини в цитозола и митохондриите по клетъчно-рестриктиран/специфичен маниер.

Очакваните резултати ще имат фундаментално значение, защото ще:

 • послужат като “proof of concept” за нов, оригинален и многообещаващ подход за лечение на артрит чрез насочено действие към сиртуините;
 • покажат общ механизъм за контрол и баланс на клетъчните функции;
 • предложат нови данни за ролята на неутрофилите при артрит в условия на белодробна грипна инфекция.
 • предложат нови данни за прилагане на сиртуин модулатори при ставна патология по време на грипна инфекция.

Очакваните резултати ще имат приложно значение, тъй като:

 • предложат алтернатива за лечение на ставни заболявания чрез фина селективна епигенетична настройка на имунния отговор;
 • предложат алтернатива за лечение на грипни инфекции чрез фин контрол на имунологичния отговор при инфекция;
 • предложат нов експерименален модел на артрит с инфекция за мониториг на страничните ефекти от нови терапии;
 • подпомогнат прилагането на нов алгоритъм за лечение, основан на персонализиран подход

Дейностите по проекта ще:

 • повишат капацитета на кандидатстващата организация в консултанска дейност;
 • повишат възможностите за колаборация;
 • повишат квалификацията и професионалното израстване на членовете на колектива; ще създадат компетентност за привличане на нови членове и за разгръщане на научния потенциал на учените в екипа.

Научен екип:

Ръководител на научния колектив

Доцент д-р Петя Димитрова

Участници:

Лора Симеонова, гл. ас. д-р

Иглика Джумерска-Алексиева, гл. ас. д-р

Галина Гегова, специалист-магистър

Кирилка Тодорова, лаборант-бакалавър

Деян Дончев, студент

Калин Стоянов, студент

Мирена Железарова, студент

Проф. Luciano Saso, University of La Sapienza, Rome

Проф. Чавдар Василев, дмн