Обществени поръчки и публични обяви, открити през 2015 г.

Публична покана по Закона за обществени поръчки

РЕШЕНИЕ №51 от 12.01..2016 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-14; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Относно искане за разяснени по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет “ Доставка на материали, химикали и консумативи за научноизследователски проект по договор Б02-26, обособена позиция 3, подпозиции 8 и 9 и договор Б02-14 ,обособена позиция 2, подпозиции 4 и 5.

Относно искане за разяснения по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на материали,химикали и консумативи за научноизследователски проект по договор ДФНИ Б02-29”

Отговор на въпрос, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02/27”

Отговор на въпрос  по  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Е02-13“, Уникален номер на обществената поръчка в РОП: 01482-2015-0006.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02-11 – публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на химикали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02-14 – публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02-26– публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договор ДФНИ Б02-27– публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02-29– публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договор ДФНИ Е02-13– публикувана на дата 13.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ №748 от 13.10..2015 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-14; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Отговор на запитване

Отговор на запитване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 16, ал. 8 от ЗОП
с наименование Доставка на материали, химикали и консумативи за
научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ
Б02-14; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29 – Дата на публикуване
23.07.2015 г.

Протокол от дейността на комисия-Доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-1112.12.2014 – PDF

Решение за определяне на изпълнител – Доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-1112.12.2014 – PDF

Договор за доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по договор № ДНФИ Б-02-1112.12.2014

Протокол от дейността на комисия-Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е0213 за финансиране на проект №ФНИ Е 0237 – PDF

Решение за определяне на изпълнител – Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е0213 за финансиране на проект №ФНИ Е 0237 – PDF

Договор за доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е0213

Дата за отваряне на офертите за доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-1112.12.2014 г. – Публична покана от 13.05.2015 г.

Дата за отваряне на офертите за доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е0213 , Ножична мелница със стоманени ножове – 1 бр. – Публична покана от 13.05.2015 г.

Доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-11/12.12.2014 г. „Синтез и анти-ентеровирусна активност на нови диарил етери и техни комплекси с циклодекстрини”

Публична покана от 13.05.2015 г.  MS Word doc.

Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект №ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области-2014 г.”  с една обособена позиция – Ножична мелница със стоманени ножове – 1 бр. 

Публична покана от 13.05.2015 г.  MS Word doc.

Доставка на Лабораторен биореактор  по проект 

ДФНИ2-02/26 „Биоразнообразие  на халофитни микроорганизми, изолирани от български солени ниши и техния потенциал за синтеза на екзополизахариди“

Решение № ПП-И-01-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-И-01-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-11/12.12.2014 г. „Синтез и анти-ентеровирусна активност на нови диарил етери и техни комплекси с циклодекстрини”

Решение № ПП-П-02-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-П-02-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Договор за доставка на Лабораторен биореактор  по проект  ДФНИ2-02/26

ZOP2015\Trujni-za-obiaviavane\(1)Bioreaktor-Margi\LAB BIOREAKTOR.pdf

Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект №ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области-2014 г.”

Решение № ПП-П-03-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-П-03-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Решение № ПП-И-03-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-И-03-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Закупуване на Настолна центрофуга по Проект №ДФНИ Б-02/14 „Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни ин-витро култури”

Решение № ПП-И-04-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-И-04-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Договор за доставка на настолна центрофуга по Проект №ДФНИ Б-02/14