Процедури по Закона за обществени поръчки

ПРОЦЕДУРА 1 ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №17, 04.07.2016 – РИДАКОМ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №18, 04.07.2016 – БИОМЕД ФЮЧАР ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №19, 04.07.2016 – АНТИСЕЛ  ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №20, 04.07.2016 – РИДАКОМ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №21, 04.07.2016 – ЛАБИМЕКС ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №22, 04.07.2016 – ЕЛПАК ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

РЕШЕНИЕ от 14.06.2016 за определяне на изпълнител от класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 83, ал. 4 от Закона за обществени поръчки с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Протокол №6 от дейността на комисия, назначена със Заповед № І -51/18.04.2016 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Документация за участие в открита процедура  за доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29,

Приложение 1- форми

Протокол от работата на комисия по открита процедура за участие в доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29,

Протокол №4 от дейността на комисия, назначена със Заповед № І -51/18.04.2016 Г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Протокол №5 от дейността на комисия, назначена със Заповед № І -51/18.04.2016 Г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Таблица към протокол №5

ПРОЦЕДУРА 2 ЗА ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОР № Д03-100/05.06.2015 Г.

Процедура за доставка на лабораторни химикали, реактиви и консумативи за научно-изследователски проекти по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: „Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори“ и Договор № Д03-103/19.06.2015 г. за изпълнение на проект: Анализ на антитяловия репертоар с помощта на рационално подбрани пептидни масиви“, финансирани по мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“ от Европейското икономическо пространство 2009-2014, програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“ в шест обособени позиции.