Процедура 2 за доставка на лабораторни химикали, реактиви и консумативи

   ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

   РЕШЕНИЕ № 55/13.01.2016 г.

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 56/13.01.2016 г.

    ОБРАЗЦИ

Разяснение №1. Отговор на запитване относно еквивалентност на флуорохроми описани в обособена позиция №6 от процедура по ЗОП по договори Д03-100 и Д03-103от 22.01.2016г.

Отговор във връзка с запитвания относно Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни химикали, реактиви и консумативи за научно изследователски проекти по Договор .№ Д03-100 5.06.2015 г.“ от дата 01.02.2016 г.

Протокол от комисия по отваряне на оферти.

Писмо за отваряне цени.

Протокол  2 от 08.03.2016 г.

Протокол 3 от 21.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 287/21.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ №288/21.03.2016 г.

Договор по обособена позиция № 6 от 22.04.2016

Договор по обособена позиция № 1 от 04.05.2016

Договор по обособена позиция № 2 от 04.05.2016

Договор по обособена позиция № 5 от 04.05.2016

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 12

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 13

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 14

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 15