Публична покана за лабораторна техника на 4 позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНЗА ЛАБ.ТЕХНИКА НА 4 ПОЗИЦИИ

А

ДОГОВОР ПО ОБЩ.ПОРЪЧКА ЗА ЛАБ.ТЕХНИКА – ЛАМИНАРЕН БОКС, ФИРМА ЕЛПАК ЛИЗИНГ

ДОГОВОР ПО ОБЩ.ПОРЪЧКА ЛАБ.ТЕХНИКА-ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ

РЕШЕНИЕ НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ПО СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  ДЕБИТОМЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ДЕБИТА НА БИОГАЗ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13; ЛАМИНАРЕН БОКС ПО ДОГОВОР № Д03-100/05.06.2015Г.; ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ; ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ГАЗОВЕ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13

РЕШЕНИЕ НА  КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № I-84 /16.06.2016 г.ЗА ИЗБОР НА ОФЕРТА ,  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ПО СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  ДЕБИТОМЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ДЕБИТА НА БИОГАЗ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13; ЛАМИНАРЕН БОКС ПО ДОГОВОР № Д03-100/05.06.2015Г.; ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ; ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ГАЗОВЕ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13

П Р О Т О К О Л  №3 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС № I-84 /16.06.2016 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ И ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА: ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ПО СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: [ДЕБИТОМЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ДЕБИТА НА БИОГАЗ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13; ЛАМИНАРЕН БОКС ПО ДОГОВОР № Д03-100/05.06.2015Г.; ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ; ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ГАЗОВЕ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13

П Р О Т О К О Л  №2 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС № I-84 /16.06.2016 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ И ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА: ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ПО СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: [ДЕБИТОМЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ДЕБИТА НА БИОГАЗ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13; ЛАМИНАРЕН БОКС ПО ДОГОВОР № Д03-100/05.06.2015Г.; ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ; ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ГАЗОВЕ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13

П Р О Т О К О Л  №1 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС № I-84 /16.06.2016 г., ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ И ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА: ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ПО СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: [ДЕБИТОМЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ДЕБИТА НА БИОГАЗ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13; ЛАМИНАРЕН БОКС ПО ДОГОВОР № Д03-100/05.06.2015Г.; ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ; ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ГАЗОВЕ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП ОТ 03.06.2016Г. С ПРЕДМЕТ : ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ПО СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: [ДЕБИТОМЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ДЕБИТА НА БИОГАЗ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13; ЛАМИНАРЕН БОКС ПО ДОГОВОР № Д03-100/05.06.2015г.; ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ; ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ГАЗОВЕ ПО ДОГОВОР ДФНИ-Е02/13]

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП ОТ 03.06.2016г.С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА.doc

Р Е Ш Е Н И Е № 858/03.06.2016г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП УТВЪРЖДАВАМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА .doc

А

ПУБЛИЧНА ПОКАНA ЗА ЛАБ.ТЕХНИКА НА 3 ПОЗИЦИИ

РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА – СЕНЗОР ЗАНЕПРЕКЪСНАТО ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБИТ НА БИОГАЗ, ЛАМИНИРАН БОКС, ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ , С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА- СЕНЗОР ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБИТ НА БИОГАЗ, ЛАМИНИРАН БОКС, ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ , С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА – СЕНЗОР ЗАНЕПРЕКЪСНАТО ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБИТ НА БИОГАЗ, ЛАМИНИРАН БОКС, ЛИОФИЛИЗАТОР С LCD ДИСПЛЕЙ , С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“