Процедури по Закона за обществени поръчки

ОП. 1/2017     Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия  и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за  нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер  ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/. 

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

Информация за сключен договор

Договор, сключен между института и ЧЕЗ Трейд България ЕАД

Приложения към договора

Допълнително Споразумение към Договор № 34 / 12.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  – качено в 17.23 ч. на 05.08.2019 г.