ОП-5/2019 г. Публично състезание

„Доставка на антитела и маркирани антитела, имунологични китове, химикали и реактиви, специфични продукти за нетерапевтични цели, реактиви и консумативи за електрофореза, среди за клетъчно култивиране и добавки към тях, реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ-БАН.

6. Решение за одобряване на обяление за изменение или допълнителна информация

7. Протокол №1 – качен на 10.12.2019 г. в 15.35 ч.

8. Протокол №2 – качен на 27.01.2020 г. в 16.35 ч.

9.  Съобщение за отваряне на ценовите предложения – качен на 27.01.2020 г. в 16.35 ч.

10. Протокол №3 – качен на 17.02.2020 г. в 17.30 ч.

11. Решение за избор на изпълнител  – качен на 17.02.2020, 17:30 ч.

12. Обявление за прекратяване  – качен на 05.03.2020, 17:30 ч.

13. Обявление за възложена поръчка качен на 30.04.2020, 17:30 ч.

14. Договор №156 от 31.03.2020 г. – качен на 02.04.2020 г.

15. Договор №157 от 31.03.2020 г. – качен на 02.04.2020 г.

16. Договор №158 от 31.03.2020 г. – качен на 02.04.2020 г.

17. Договор №159 от 31.03.2020 г. – качен на 02.04.2020 г.

18. Договор №160 от 31.03.2020 г. – качен на 02.04.2020 г.