ОБЯВИ И ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2020 г.

ОП-01/2020 г.  ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ – БАН“ 

ОП-2/2020 г.  „Доставка на апаратура, необходима за нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти 

ОП-3/2020 г.  „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди  и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия,  лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на 28 научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ,  ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед” и други”

ОП-4/2020 г. „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди  и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия,  лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ,  ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед” и други”

ОП-5/2020 г.  ДОСТАВКА НА ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ, КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И НАБОРИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА НУКЛЕИНОВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0001 “ФУНДАМЕНТАЛНИ, ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ С ПАРТНЬОР ИМИКБ-БАН “

ОП-6/2020 г.  „Доставка на апаратура, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти”

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ

Осигуряване на самолетни билети за превоз ПО въздух на пътници и багаж за нуждите на Център ПО компетентност ,,Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, проект ВG05М2OР001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

https://app.eop.bg/today/90619