ОП-5/2020г.

ОП-5/2020  ДОСТАВКА НА ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ, КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И НАБОРИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА НУКЛЕИНОВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0001 “ФУНДАМЕНТАЛНИ, ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ С ПАРТНЬОР ИМИКБ-БАН 
 
1. Решение качено на 08.06.2020 г.
2. Обявление качено на 08.06.2020 г.
3. Документация за участие – качена на 08.06.2020 г.
4. Образци на документи – качен на 08.06.2020 г.
5. Проект на договор – качен на 08.06.2020 г.
6. ЕЕДОП – качен на 08.06.2020 г.
7. Протокол №1 от ОП-05-2020 г. – качен на 01.10.2020 г.
8. Протокол №2 от ОП-05-2020 г. – качен на 27.10.2020 г.
9. Съобщение за отваряне на цени – качено на 27.10.2020 г.
10. Протокол № 3 от ОП-05-2020 г.– качен на 19.11.2020 г.
12. Решение за избор на изпълнителкачено на 19.11.2020 г.
връзка към преписката в АОПhttps://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=381696