ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНА ИМУНОЛОГИЯ И ВЪЗПАЛЕНИЕ

Ръководител: Проф. Нина Ивановска, дбн

E-mail: nina@microbio.bas.bg

 

СЪСТАВ:

Гл. ас. д-р Валерия Гюрковска

E-mail: vali_lqs@yahoo.com

 

Гл. ас. д-р Цветанка Стефанова

E-mail: tsvetankastefanova@yahoo.com

 

Петя Стоянова, ветеринарен лекар, ръководител вивариум

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

Candida albicans инфекции, Ревматоиден артрит, Остеоартрит, Система на комплемента.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:

Въведени са експериментални модели на ревматоиден артрит и остеоартрит, които осигуряват платформа за изучаване на патогенезата на ставните заболявания и са подходящи за предклинично оценяване на потенциални анти-артритни агенти. Изследванията обхващат две направления: 1) изучаване ролята на ключови сигнални пътища при остри и хронични възпаления, и 2) търсене на нови подходи за диагностика, превенция и лечение на заболявания свързани с хиперимунен отговор. За първи път е посочена връзката между механизмите на вродения имунитет (системата на комплемента) и процесите на ставно увреждане и е предложен in vitro модел за генериране на клетки от скелетната система с потенциал за костна деструкция. С приложно значение са резултатите получени при пациенти с артроза, които са предпоставка за идентифициране на биохимични маркери, характерни за активен и неактивен артритен процес. За първи път прецизно е изследван механизма на действие на торозин киназния инхибитор тирфостин AG 490 при остеоартритна патология.

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ:
 1. Супресията на функционалната активност на системата на комплемента като превантивен и прогностичен подход при експериментален ревматоиден артрит. Ръководител: Асистент Петя Ганова, д-р. № ДФНП-17-40, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г.
 2. Експериментален остеоартрит и взаимовръзка с яйчниковата функция: влияние на естрадиол и фоликулостимулиращ хормон. 2018-2020. Ръководител: Проф. Нина Ивановска, дбн. № ДН 13/6 ФНИ.
 3. Механизми на действие на TNF-апоптоза-индуциращ лиганд (TRAIL) в развитието на сепсис и при синдром на множествена органна дисфункция (МОД). 2017-2019, Ръководител: гл. ас. д-р Валерия Гюрковска, ФНИ

 

ПУБЛИКАЦИИ:
 • Ganova, P, Gyurkovska, V, Belenska-Todorova, L, Ivanovska, N. Potential Targets of Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis. In: Treatment Options for Rheumatoid Arthritis, 1, Chapter 3, Avid Science, 2018, 43, 1-44.
 • Ganova, P, Gyurkovska, V, Belenska-Todorova, Ivanovska, N. Functional complement activity is decisive for the development of chronic synovitis. Immunology Letters, 2017, 190, 213-220. ISI IF:2.68
 • Ganova, P, Belenska-Todorova, Docheva, Ts, Ivanovska, N. Berberine Prevents Bone and Cartilage Destruction and Influences Cell Senescence in Experimental Arthritis. Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences, 2017, 15, 3, 1-8.
 • Ganova, P, Gyurkovska, V, Doncheva, Ts, Ivanovska, N. Isoquinoline alkaloid berberine acts as an inhibitor of osteoclast differentiation. Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences, 2017, 11, 4, 131-141.
 • Ganova, P, Gyurkovska, P, Ivanovska, N. Osteoclast formation is delayed in the absence of functional complement actity in a model of rheumatoid arthrits. In: Osteoclasts: Cell Biology, Functions and Related Diseases, Nova Publishing, 2016, ISBN:978-1-63483-927-3, 32, 9-41.
 • Gyurkovska, V, Ivanovska N. Distinct roles of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) in viral and bacterial infections: from pathogenesis to pathogen clearance. Inflammation Research, 65, 6, 2016, 427-437. ISI IF:2.54
 • Gyurkovska, V., Ganova, P., Ivanovska, N. Osteoclast formation is delayed in the absence of functional complement activity in a model of rheumatoid arthritis. In: Osteoclasts: Cell Biology, Functions and Related Diseases. Nova Publishing, 2015, ISBN: 978-1-63483-927-3, 9-41.
 • Gyurkovska, V, Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG490 reduces liver injury in LPS-induced shock. European Journal of Pharmacology, 751, 2015, 118-126. ISI IF:2.70
 • Gyurkovska, V, Philipov S, Kostova N, Ivanovska N. Acetylated derivative of glaucine inhibits joint inflammation in collagenase-induced arthritis. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 37(1), 2015, 56-62. ISI IF:1.10
 • Belenska-Todorova, L, Gyurkovska V, Ivanovska N. How complement activation influences the development of chronic synovitis in a model of rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology, 45 (1), 2015, 13-22. ISI IF:2.50
 • Gyurkovska, V, Stefanova T, Dimitrova P, Danova S, Tropcheva R, Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor Tyrphostin AG490 retards chronic joint inflammation in mice. Inflammation, 37, 2014, 995-1005. ISI IF:2.45
 • Gyurkovska, V, Dimitrova P, Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG490 inhibits osteoclast differentiation in collagenase-induced osteoarthritis. Еuropean Journal of Inflammation, 12, 2014, 329-340. ISI IF:1.50
 • Dimitrova, P, Danova S, Ivanovska N. Pro-inflammatory action of Candida albicans DNA in zymosan-induced arthritis. Inflammation Research, 61(6), 2012, 649-656. ISI IF:2.55
 • Petya Dimitrova, Nina Ivanovska, Lyudmila Belenska, Viktoriya Milanova, Wilhelm Schwaeble, and Cordula Stover. (2012) Abrogated RANKL expression in properdin-deficient mice is associated with better outcome from collagen-antibody induced arthritis. Arthritis Research and Therapy. 14, 2012, R173. ISI IF:4.30
 • Dimitrova, P., Ivanovska, N. How important are innate immunity cells in osteoarthritis pathology. In: Osteoarthritis. Principles of Osteoarthritis- Its Definition, Character, Derivation and Modality-Related Recognition, InTech, 2012, ISBN: 978-953-51-0063-DOI: 10.5772/1487, 519-544.