ДЕПАРТАМЕНТ ИНФЕКЦИОЗНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Проф. Христо М. Найденски, двмн, члeн-кореспондент на БАН

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: hnajdenski@abv.bg, hnajdenski@gmail.com

SCOPUS 1 SCOPUS 2 SCOPUS 3

Google SCHOLAR

 

 

 

 

 

ТЕКУЩИ НАПРАВЛЕНИЯ
 • Епидемиология, епизоотология и превенция на йерсиниози, салмонелози, колибактериози и микобактериални инфекции при домашни и диви животни. Молекулярно-генетичен и популационно-структурен анализ на Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis.
 • Детекция, количествено определяне и типиране на зоонозни патогени с медицинско значение в продукти от животински произход и микобактерии чрез използване на молекулярно-биологични методи, базирани на полимеразна верижна реакция.
 • Разработване на молекулярно-биологични подходи за детекция и идентификация на микобактериални Л-форми. Микобактерии и Л-трансформация, латентна туберкулоза, БЦЖ ваксина, плацентарен микробиом и имунологичен феномен по време на бременност.
 • Антибиотична чувствителност при различни причинители на хранителни зоонози, микобактерии и патогенни гъби от род Candida. Фенотипен и генотипен профил на резистентност.
 • Определяне на комбинирана антинеопластична и антимикробна активност на природни продукти от растителен и микробиален произход, извлечени от тях биологично активни съединения; новосинтезирани химични съединения, както и модулирани такива с нано-, метало- и други структури. Охарактеризиране на техния токсикологичен профил с фенотипни и молекулярно-биологични методи.
 • Изследване влиянието на биологично активни вещества върху кворум-сенсинг системите, отговорни за бактериалната вирулентност на протеиново и генетично ниво (биофилм образуване и генна експресия).
 • Изследване на механизми на бактериална вирулентност (сигнална трансдукция, програмирана клетъчна смърт и др.) при взаимодействия между бактериални патогени и гостоприемникови клетки.
 • Изясняване връзката между бактериални инфекции и канцерогенеза при злокачествени процеси, локализирани в тъкани и органи, които са в контакт с външната среда (неоплазии на кожата, храносмилателния тракт и др.).
 • Изолиране на микроорганизми от различни природни хабитати, разграждащи хартиени, растителни и текстилни отпадъци, с цел опазване на околната среда и внедряването им в промишлеността.
ЛАБОРАТОРИИ:

БАКТЕРИАЛНА ВИРУЛЕНТНОСТ, РЕЗИСТЕНТНОСТ И НОВИ АНТИМИКРОБНИ АГЕНТИ

Ръководител: Проф. Христо М. Найденски, двмн, член-кореспондент на БАН

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: hnajdenski@abv.bghnajdenski@gmail.com

Изследователски дейности в областта на:

 • Епидемиология, епизоотология и превенция на йерсиниози, салмонелози, колибактериози и микобактериални инфекции при домашни и диви животни.
 • Детекция, количествено определяне и типиране на хранителни зоонозни патогени с медицинско значение в продукти от животински произход чрез използване на молекулярно-биологични методи, базирани на PCR.
 • Антибиотична чувствителност при различни причинители на хранителни зоонози и патогенни гъби от род Candida. Фенотипен и генотипен профил на резистентност.
 • Скрининг на натурални продукти от растителен и микробен произход, както и на новосинтезирани съединения, за антибактериална и антимикотична активност.
 • Изследване влиянието на биологично активни вещества върху кворум-сенсинг системите, отговорни за бактериалната вирулентност на протеиново и генетично ниво (биофилм образуване и генна експресия).
 • Изолиране на микроорганизми от различни природни хабитати, разграждащи хартиени, растителни и текстилни отпадъци, с цел опазване на околната среда и внедряването им в промишлеността.
 • Молекулярно-генетичен и популационно-структурен анализ на щамове Mycobacterium bovis от едър рогат добитък в България.

 

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ НА МИКОБАКТЕРИИ

Ръководител:  Доц. д-р Виолета Вълчева,

Тел.: +359 2 979 31 61

E-mail: vvalcheva@microbio.bas.bg

 

ЦИТОТОКСИЧНОСТ И СИГНАЛНА ТРАНСДУКЦИЯ

Отговорник ръководител: Доц. д-р Мая M. Захариева

Тел.: +359 2 979 31 35

E-mail: zaharieva26@gmail.com

Web of Science ID, ORCID ID, SCOPUS, Google SCHOLAR

Изследователски дейности в областта на:

 • Охарактеризиране на токсикологичния профил на съединения, екстракти и др. продукти с антинеопластична и антимикробна активност с фенотипни и молекулярно-биологични методи.
 • Изясняване връзката между бактериални инфекции и канцерогенеза при злокачествени процеси, локализирани в тъкани и органи, които са в контакт с външната среда (неоплазии на кожата, храносмилателния тракт и др.).
 • Изследване на механизми на бактериална вирулентност (сигнална трансдукция, програмирана клетъчна смърт и др.) при взаимодействия между бактериални патогени и гостоприемникови клетки.
 • Определяне на комбинирана антинеопластична и антимикробна активност на природни продукти от растителен и микробиален произход, извлечени от тях биологично активни съединения; новосинтезирани химични съединения, както и модулирани такива с нано-, метало- и други структури. Антимикробната активност се работи в колаборация с Лаборатория “Бактериална вирулентност, резистентност и нови антимикробни агенти”.

ЕКОЛОГИЯ НА ПАТОГЕННИТЕ БАКТЕРИИ

Отговорник ръководител: Гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

Тел.: +359 879 499 172

E-mail: tsvetanovazv@dir.bgzvezdimira@yahoo.com

SCOPUS ID, ResearchGate, Google SCHOLAR

Изследователски дейности в областта на:

 • Микробиология на питейни и природни води:

           – изследване особеностите и въздействието на биофилмите в системи за питейно-битово водоснабдяване и технически водни системи;

           – оценяване потенциала за микробен растеж на материали, в контакт с питейна вода;

           – микробиологично замърсяване на природни води;

           – разпространение на антимикробна резистентност сред водната микробиота.

 • Инфекциозна микробиология:

           – интегриране и оцеляване на патогенни бактерии в асоциирани с питейната вода биофилми;

           – междувидови взаимодействия в биофилмовото съобщество.

 • Изучаване на антимикробната резистентност на микробиома в питейни, природни и отпадъчни води чрез култивационни и молекулно-биологични методи:

            – популационни изследвания на резистентните хетеротрофни бактерии в различни типове води и асоциирани с водата биофилми;

            – фенотипни изследвания на антимикробната резистентност на фекални индикаторни бактерии (от сем. Enterobacteriaceae и фекални стрептококи), изолирани от природни и отпадъчни води;

            – молекулно-биологични изследвания на бактериални изолати от води за носителство на гени за резистентност към бета-лактами, тетрациклини, хлорамфеникол, флуорохинолони, сулфонамиди и др.

 • Верифициране на микробиологични методи за анализ на води.
 • Изследвания на питейни и повърхностни води чрез стандартизирани методи за микробиологичен анализ.
ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ:

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

 1. Грант: № ДСД-3, 19.02.2019 г., Министерство на образованието и науката, Национална научна програма “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”. Координатор: Проф. д-р Владислав Попов (Аграрен университет – Пловдив). Отговорник за ИМикБ – БАН като Партньорска организация: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн. Участници: доц. д-р Мая М Захариева; гл. ас. д-р Людмила Димитрова; ас. д-р Яна Илиева; биолог, микробиолог и задочен докторант Мая Ангеловска.
 2. Грант: ДО1-217, 11.2018 г., Министерство на образованието и науката, Национална научна програма “Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина” БиоАктивМед. Водеща организация: Българска академия на науките. Отговорник за ИМикБ и ръководител на Работен пакет 3: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова (ръководител от ИМикБ по Задача 3.1); доц.. д-р Мая М Захариева (ръководител по Задача 3.2); доц. д-р Веселин Късовски; микроиолог Ива Цветкова. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

 1. Грант: Clean&Circle BG05M2OP001-1.002-00, Министерство на образованието и науката, Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тема: “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”. Координатор: проф. Яна Топалова, дбн (Биологически Факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“). Ръководител и водещ изследовател от ИМикБ – БАН: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн. Участници: доц. д-р Мая М Захариева; гл. ас. д-р Звездимира Цветанова; гл. ас. д-р Людмила Димитрова; ас. д-р Мила Калева, двм; доц. д-р Веселин Късовски; микробиолог Ива Цветкова. 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПОГРАМИ

 1. Грант: № 4000126327/18/NL/SC, 09.01.2019 г., Европейска Космическа Агенция. Тема: “Технологичен модел за микробно разграждане на целулозосъдържащи отпадъци в животоподдържаща система при дългосрочни пилотирани космически мисии”. Ръководител: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; доц. д-р Веселин Късовски. Линк
 2. Международен консорциум COST Акция CA18127 (European Cooperation for Science and Technology) – „Международен консорциум свързан с изследвания в ядрото на клетката”. Участник от ИМикБ – БАН: доц. д-р Виолета Вълчева. 
 3. Международен консорциум FATE (Faight Against Tuberculosis in Central and Eastern Europe), „Международен консорциум, свързан с изследвания върху туберкулозата и други микобактериални заболявания”. Участник от ИМикБ – БАН: доц. д-р Виолета Вълчева. 

 

ПРОЕКТИ КЪМ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. Грант КП-06-Н53/2, 11.11.2021 г., Тема: Коронавирусни инфекции – взаимодействие на клетъчно и гостоприемниково ниво в светлината на концепцията „Едно здраве“. Ръководител: доц. д-р Мая Захариева. Участници от звеното: чл.-кор. Христо Найденски, доц. д-р Веселин Късовски, ас. д-р Яна Илиева, ас д-р Мила Калева, микробиолог Таня Чан Ким. 
 2. Грант КП-06-М51/4, 2021 г., Тема: “Микробиологично и токсикологично охарактеризиране на екстракти и чисти вещества, получени от видове жълт кантарион (Hypericum)”. Ръководител: ас. д-р Яна Илиева. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; ас. д-р Мила Калева, двм, микробиолог Таня Ким. Срок за изпълнение – 24 месеца. 
 3. Грант КП-06-ИП-КИТАЙ/3. Тема: Експериментални проучвания, моделиране, наблюдение и екстремумтърсещи оптимални интелигентни технологии за управление на двуфазен процес на анаеробна биодеградация на лигноцелулозни отпадъци с производство на водород и метан. Ръководител: доц. д-р Людмила Кабаиванова (Департамент по Биотехнология). Участник: гл. ас. д-р Людмила Димитрова. 
 4. Грант: КП-06-ПН-41/8. Тема: “Нови производни на етамбутол и изониазид като потенциални кандидати за противотуберкулозни агенти”. Ръководител: доц. д-р Виолета Вълчева. Участник: ас. д-р Мила Калева, двм. Линк
 5. Грант: КП-06-Н31/20, 19.12.2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Резистентни към антибиотици бактерии и гени за резистентност към антибиотици в български природни и антропогенно повлияни води”. Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова. Участници: доц. д-р Веселин Късовски; ас. Димитър Димитров; техник, химик Ваня Славева; биолог, микробиолог, задочен докторант Мая Ангеловска. 
 6. Грант: КП-06-Н36/17, 17.12.2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Биологични активности на български розови масла и подход към валоризация на отпадъците, получени при производството им”. Ръководител: доц. д-р Милка Милева (Лаборатория “Модификатори на биологичния отговор и патогенеза на вирусните инфекции”, ИМикБ – БАН). Участници: доц. д-р Мая М Захариева; гл. ас. д-р Людмила Димитрова; ас. д-р Яна Илиева; доц. д-р Веселин Късовски. 
 7. Грант: КП-06-Н36/7, 13.12.2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Разпространение и характеристика на хранителни патогени с антибиотична резистентност, изолирани от свине, лагуни, отпадни води и наторявани почви в България”. Ръководители: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн и гл. ас. д-р Людмила Димитрова. Участници: доц. д-р Мая М Захариева; гл. ас. д-р Звездимира Цветанова; ас. д-р Мила Калева, двм; ас. д-р Яна Илиева; доц. д-р Веселин Късовски; микробиолог Ива Цветкова; биолог, микробиолог и задочен докторант Мая Ангеловска. Консултанти: Prof. Marc Heyndrickx, PhD (Institute for Agricultural, Fisheries and Food Research (ILVO), Белгия); Dr. Geertrui Rasschaert, PhD (ILVO, Белгия); Dr. Els Daeseleire, PhD (ILVO, Белгия); Lieve Herman, PhD (ILVO, Белгия); Vivi Miriagou, PhD (Институт “Пастьор”, Гърция); Stathis Kotsakis, PhD (Институт “Пастьор”, Гърция). 
 8. Грант: КП-06-Н37-12, 2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Иновационни конструкции на фотобиореактори на база интегрална концепция за утилизация на СО2 и получаване на метаболити от водораслова биомаса с висока биологична и имуностимулираща активности”. Ръководител: доц. д-р инж. химик Александър Крумов (Лаборатория „Биоконверсия и биосинтез на метаболити“, ИМикБ – БАН). Участници: доц. д-р Мая М Захариева; ас. д-р Мила Калева, двм; ас. д-р Яна Илиева.Консултант: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн 
 9. Грант: КП-06-ПН-39/7, 09.12.2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Получаване на иновативни антимикробни и противотуморни електроовлакнени материали от мукоадхезивни и биосъвместими полимери и хелатиращи агенти от групата на 8-хинолинола”. Ръководител: проф. дн Невенка Манолова (Институт по полимери-БАН). Участник: доц. д-р Надя Маркова. 
 10. Грант: КП-06-ПН-31/26, 2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Проследяване на геномната еволюция на щамове от популацията на glabrata и развитие на лекарствена резистентност и вирулентност по време на инфекция”. Ръководител: доц. Дилнора Гулямова (Лаборатория „Микробна генетика“, ИМикБ – БАН). Участник: доц. д-р Надя Маркова. 
 11. Грант: КП-06-Н39/7, 2019 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Откриване на нови лекарствени кандидати чрез синтетични модификации на природна шикимова киселина“. Ръководител: проф. д-р Владимир Димитров, дхн (ИОХЦФ-БАН). Отговорник за ИМикБ – БАН: гл ас. д-р Виолета Вълчева Русева. 
 12. Грант: КП-06-Н29/11, 18.12.2018 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Фталоцианинови фотосенсибилизатори срещу микробната резистентност”. Ръководител: доц. Ваня Мантарева (ИОХЦФ-БАН). Отговорник за ИМикБ – БАН като Партньорска Организация 1: доц. д-р Веселин Късовски. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; микробиолог Ива Цветкова. 
 13. Грант: ДН 19/16, 20.12.2017 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Изследване на химичния състав, антивирусната и антибактериалната активност на екстракти от растението Graptopetalum paraguayense Walther (Crassulaceae)”. Ръководител: гл. ас. д-р Надежда Маркова (ИОХЦФ-БАН). Участници: доц. д-р Мая М Захариева. Консултант: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн 
 14. Грант: ДН 16/12, от 12.2017 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: Генетично разнообразие и популационна структура на щамове Mycobacterium bovis, изолирани от говеда от различни региони на България“. Ръководител: доц. д-р Магдалена Боновска. Участници: доц. д-р Виолета Вълчева Русева. 
 15. Грант: ДН 19/4, 10.12.2017 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Зелени подходи за оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични разтворители за извличане на биологичноактивни вещества от природни обекти”. Ръководител: чл.-кор. Вася Банкова, дхн (ИОХЦФ-БАН). Участници: доц. д-р Мая М Захариева; гл. ас. д-р Людмила Димитрова; биолог, микробиолог Ива Цветкова. 
 16. Грант: ДН03/3, 12.2016 г., Фонд Научни Изследвания. Тема: “Нови възможности за таргетиране на протеин киназа Б и нуклеарен фактор капа Б при кожен Т-клетъчен лимфом”. Ръководител: доц. д-р Мая М Захариева. Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова; ас. д-р Яна Илиева; биолог, микробиолог Ива Цветкова. 
 17. Грант: ID Н 03/9, 2017 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Профил на γδ Т лимфоцити при нормална бременност и в  плацентобиома на БЦЖ ваксинирани бременни жени”. Ръководител: доц. д-р Таня  Димова (Институт по биология и  имунология на  размножаването – БАН). Участници: Доц. д-р Надя Маркова; лаборант Албена Чернева.
 18. Грант: № 09/18,12.2016 г., Фонд “Научни Изследвания”. Тема: “Дизайн на нови мезопорести нанокомпозитни лекарство-доставящи системи за цитостатици и модулатори на множествената лекарствена резистентност”. Ръководител: проф. д-р Маргарита Попова (ИОХЦФ – БАН). Участници: ас. д-р Яна Илиева. 
 19. Грант: ДН 07/25, 15.12.2016 г., Фонд Научни Изследвания. Тема: “Комплексен анализ на антитуморните метаболити на неизучени видове от българската флора и сертифицирани чуждоземни хибриди от род Juniperus (Cupressaceae) чрез съвременни изследователски технологии”. Ръководител: проф. д-р Александър Ташев (Лесотехническия университет – София). Участници: ас. д-р Яна Илиева. 
 20. Грант: КП-06-М26/5, 01.12.2018 г., Фонд “Научни Изследвания”, Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Тема: “Иновативна двустъпална система за получаване на водород и метан с използване на имобилизирано микробно анаеробно съобщество”. Ръководител: ас. д-р Венелин Хубенов (Лаборатория „Биоремедиация и биогорива“, ИМикБ – БАН). Участници: гл. ас. д-р Людмила Димитрова. 

 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 1. Грант: № 80-10-39,03.2021 г., Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Тема: “Антинеопластична и биофилм-инхибираща активност на етилацетатен екстракт от коренище на Geum urbanum L .” Ръководител: гл. ас. д-р Лилия Церовска (Медицински Факултет към Медицински Университет – София). Участници: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн доц. д-р Мая М Захариева; гл. ас. д-р Людмила Димитрова. 
 2. Грант: № 80-10-10, 18.03.2020 г., Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Тема: “Патоморфологична оценка на ин витро цитотоксичния ефект на етилацетатен екстракт от надземни части на растението Geum urbanum върху човешки гингивални фибробласти”. Ръководител: гл. ас. д-р Лилия Церовска (Медицински Факултет към Медицински Университет – София). Участници: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн доц. д-р Мая М Захариева; гл. ас. д-р Людмила Димитрова. 
 3. Грант:37, 01.10.2019 г., Национален Диагностичен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт „Проф. д-р Г. Павлов” (НДНИВМИ). Тема: “Проучване на патогенни за рибите Flavobacterium spp.”. Ръководител на проекта: доц. д-р Петя Орозова (НДНИВМИ). Участници: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн; гл. ас. д-р Людмила Димитрова. 
 4. Грант: 19-1500028, 2019 г., Руски “Научен Фонд”, Тема: Разработване на нови ефикасни съединения срещу лекарствено резистентни щамове Mycobacterium tuberculosis, според популационната структура на патогена, координатор Институт Пастъор Санкт-Петербург, Русия с ръководител д-р Анна Вязовая; ръководител за ИМикБ – БАН: гл ас. д-р Виолета Вълчева Русева; съръководител за ИОХЦФ, БАН – доц. д-р Георги Добриков. 

 

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ:
 1. Грант: № 80-10-13, 09.04.2019 г., Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.Тема: “Патоморфологична оценка на чревен епител и прилежащи лимфни възли след въздействие с етилацетатен екстракт от растението G. urbanum L.”. Ръководител: гл. ас. д-р Лилия Церовска (Медицински Факултет към Медицински Университет – София).
 2. Грант: №650, 07.12.2018 г., фирма Антибиотик Разград ЕООД. Тема: “Биологична оценка на медицинските изделия”. Ръководител: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн.
 3. Грант: ВИ-1, 29.06.2018 г., Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, Програма „Засилване на изследователския капацитет на ИМикБ – разработване на стандарти: микробиологични, имунологични и биотехнологични“. Тема: “ISO 10390: 2005-Качество на почвата. Определяне на pH. 1.6.3. Биотехнологии в полза на околната среда, енергията и здравето 1.6.5. Справяне и контрол на вредните и опасни битови и промишлени отпадъци”. Ръководител: ас. д-р Диляна Симеонова (Лабораторен център „Пастьор“, ИМикБ).
 4. Грант: ВИ-2, 29.06.2018 г., Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, Програма „Засилване на изследователския капацитет на ИМикБ – разработване на стандарти: микробиологични, имунологични и биотехнологични“. Тема: “Козметични продукти. Микробиология: БДС EN ISO 21148:2017. Основни инструкции за микробиологично изпитване; БДС EN ISO 11930:2012. Оценяване на антимикробната защита на козметичен продукт; БДС EN ISO 21149: 2017. Изброяване и откриване на аеробни мезофилни бактерии”. Ръководител: доц. д-р Веселин Късовски.
 5. Грант: ВИ-7, 29.06.2018 г., Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, Програма „Засилване на изследователския капацитет на ИМикБ – разработване на стандарти: микробиологични, имунологични и биотехнологични“. Тема: “Биологично оценяване на медицински устройства. Част 5: Изпитвания за in vitro цитотоксичност (ISO 10993-5:2009)”. Ръководител: гл. ас. д-р Мая Захариева.
 6. Грант: ВИ-03, 05.2018 г., Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, Програма „Засилване на изследователския капацитет на ИМикБ – разработване на стандарти: микробиологични, имунологични и биотехнологични“. Тема: „Разработване на микробиологичен стандарт за количествено определяне на Escherichia coli и колиформни бактерии в питейни и повърхностни води“. Ръководител: гл.ас. д-р Звездимира Цветанова.
 7. Грант: № 80-10-19, 17.04.2018 г., Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.Тема: “Анализ нa промени в чернодробни клетъчни популации и кожна раздразнителност след въздействие с богати на полифеноли растителни екстракти”. Ръководител: гл. ас. д-р Лилия Церовска (Медицински Факултет към Медицински Университет – София).
 8. Грант: № 76-Д, 2018 г., Медицински Университет – София, Програма за финансиране на научни изследвания. Тема: “Сапонин медиирана цитотоксичност на етопозид в лимфомна клетъчна линия”. Ръководител: доц. д-р Ренета Гевренова (Фармацевтичен факултет към Медицински Университет-София).
 9. Билатерален грант (БАН – Виетнамска Академия на науките и Технологиите, 2017 г.). Тема: „Търсене на нови биологично активни вещества във Виетнамски прополис“. Ръководител: чл.-кор. Вася Банкова, дхн (ИОХЦФ-БАН).
 10. Грант:ДФНП-17-143, 01.08.2017 г., Българска Академия на Науките, Подпомагане на младите учени в БАН – Тема: „Ефект на селектирани фракции от надземна част на Geum urbanum L. върху образуването на биофилм при патогенни щамове стафилококи“. Ръководител: ас. Людмила Димитрова.
 11. Билатерален грант (България-Русия): ДНТС/Русия 01/04, 23.06.2017 г., Фонд Научни Изследвания.Тема: „Разработка на технология за микробна деградация на целулозосъдържащи субстрати за решаване на задачи по жизнеобезпечаване на пилотирани космически полети“. Ръководител от България: чл.-кор. Христо М. Найденски, двмн.
 12. Медицински Университет, 2017 г., София. Тема: “Синтез, структурно охарактеризиране, антимикобактериална активност и токсичност на нови индолови производни. Определяне химичната им стабилност чрез HPLC метод“. Ръководител: доц. д-р Виолина Ангелова (Аграрен Университет – Пловдив). Координатор от ИМикБ: гл ас. д-р Виолета Вълчева Русевал
 13. Грант: ДФНП-127, 05.2016г., Българска Академия на Науките, Подпомагане на младите учени в БАН. Тема: „Нови аналози на (+)-камфор и (R)-2-аминобутанол с потенциал за антитуберкулозна активност“. Научен ръководител: Гл. ас. д-р Виолета Вълчева.
 14. Грант: ДФНП 70, 24.04.2016 г., Българска Академия на Науките, Подпомагане на младите учени в БАН. Тема: „Проучване на екстракти и биологично активни вещества от Geum urbanum като лекарствени кандидати с антимикробна и антинеопластична активност“. Ръководител: Ас. Людмила Димитрова.
 15. Грант: № 32, 1.01.2016 г., Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „проф. д-р Г. Павлов“, гр. София; Тема: „Изследване за наличие на паратуберкулоза при говеда, реагирали положително на PPD туберкулин”.
 16. Грант: № 47/2016, 2016 г., Медицински Университет – София, Програма за финансиране на научни изследвания. Тема: “Оценка на химическата стабилност и биологична активност на антимикробни пептиди тип alfa-defensin 2”. Ръководител: доц. д-р Иванка Пенчева (Фармацевтичен факултет към Медицински Университет-София).
 17. Грант: № 32/2015, 2015 г., Медицински Университет – София, Програма за финансиране на научни изследвания. Тема: “Антибактериална, радикал-свързваща и ацетилхолинестеразна инхибираща активност на използвани в традиционната Суданска медицина растителни видове Solanumcarense и Geigeriaalata”. Ръководител: проф. д-р Георги Момеков (Фармацевтичен факултет към Медицински Университет-София).
 18. Грант: сертификат за дарение, департамент 3.4/V-8151/14038, 11.2014 г., Фондация Александър фон Хумболт, Финансиране на оборудване за бивши стипендианти. Тема: “Изграждане на лаборатория “Ин витро цитотоксичност и сигнална трансдукция” към ИМикБ 2014-2019 г.”. Ръководител: гл. ас. д-р Мая М Захариева.