ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Проф. д-р Пенка Петрова, дн

Тeл.: +359 2 979 31 79

E-mail: pepipetrova@yahoo.com

            ppetrova@microbio.bas.bg

 

Текущи направления

Тематиката на департамента обхваща генетична, биохимична и ултраструктурна характеристика на микроорганизми (бактерии, дрожди, гъби) и растителни култури, потенциални продуценти на биологично-активни вещества с приложение в медицината, фармацевтичната индустрия, хранителната промишленост, опазването на околната среда и получаването на алтернативни биогорива.

ЛАБОРАТОРИИ:

КЛЕТЪЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева

Тeл.: +359 2 979 31 59

E-mail: pauny@abv.bg

Ултраструктурна организация на патогенни и непатогенни микробни видoве. Цитохимична и имуноцитохимична локализация на ензими и биополимери. Промени на ултраструктурните и цитохимичните характеристики в зависимост от начина на култивиране, вкл. при имобилизация върху различни носители и наноматериали, както и под въздействие на повърхностно активни вещества, биологични сигнали и физикохимични фактори. Антигенни вариации – разнообразие на повърхностните фенотипове при бактериалните клетки. Биофилми – структурно-функционални характеристики, активация и инхибиция на прилепения растеж.

МИКРОБНА ГЕНЕТИКА

Ръководител: Проф. д-р Светла Данова, дн

Тeл.: +359 2 979 31 65; +359 2 979 31 19

E-mail: stdanova@yahoo.com , std@microbio.bas.bg

Тематика
• Геномика, транскриптомика и регулация на генната експресия при Грам-положителни бактерии. Секвениране на геноми на щамове-продуценти на горива (бутандиол, пропандиол, бутанол) и биологично-активни вещества с антимикробна, противогъбна и инсектицидна активност. Метагеномни и транскриптомни изследвания на щамове и съобщества за изясняване на молекулярните механизми на конверсията на въглехидрати. Изследване на клетъчния отговор в условия на стрес чрез диференциална генна експресия. Генно и метаболитно инженерство за конструиране на продуценти на ценни биотехнологични продукти чрез директна конверсия на отпадна биомаса (инулин, целулоза и хемицелулози).
• Млечно-кисели бактерии, пробиотици и пребиотици. Молекулярно –биологични изследвания на млечно-киселите бактерии (МКБ). Изолиране и характеризиране на щамове от традиционни и слабо проучени хабитати: млечни продукти (кисело мляко, сирена, кумис, кефир), не-млечни ферментирали храни (боза, кисели теста, колбаси и др.). МКБ с човешки произход – вагинални и щамове от майчина кърма. Съвременни молекулярно-генетични изследвания на МКБ и видова идентификация (чрез PCR дактилоскопия, ДНК хибридизационни методи, секвенционен и филогенетичен анализ, типизиране и генeтично паспортизиране с високо дискриминативни методи) в съответсвие с най новите промени в класификацията и таксономията им. Оценка на млечно киселата микробиота на уникални за страната и света ферментационни продукти – катък и зелено сирене.
• Оценка на молекулните механизми на полезно действие и пробиотичен потенцциал на млечно-кисели бактерии (МКБ) от различни екологични ниши като естествени регулатори на здравословния хомеостаз. Пробиотици – Биологична активност и in situ оценка на технологично-значими свойства на МКБ. Характеризиране потенциала на различни млечно кисели бактерии да участват като закваски/пробиотични добавки за приложение във функционални храни и в медицината. Бактериоцини при МКБ.
• Изследвания на молекулярните взаимоотношения на пробиотиците и пребиотиците. Изолиране на щамове-продуценти на пребиотици (галактоолигозахариди), изучаване на механизмите на усвояване на инулин, фруктоолигозахариди и резистентно нишесте, приложение на нови пребиотични компоненти.
• Молекулярно-генетични и биохимични изследвания на дрожди и плесени, способни ефективно да разграждат токсични ароматни и алифатни съединения. Доказване на биодеградационния потенциал на микробни щамове в индустриално замърсени води и почви.
• Микробна филогенетика и еволюция на фунги. ДНК-баркодиране и геномно секвениране на щамове гъби, причиняващи заболявания при животните и човека.
.

МИКРОБНА БИОХИМИЯ

Ръководител: Гл. ас. д-р Румяна Енева 

Tel.: +359 2 979 31 47

E-mail: rum_eneva@abv.bg

Ензими, продуцирани от микроорганизми: изолиране, пречистване, свойства и биологична роля. Биологично-активни съединения от микробен и синтетичен произход – антимикробна активност, механизъм на действие. Биосърфактанти – изолиране, пречистване, физико-химични свойства; влияние върху повърхностните свойства на микробната клетка; приложение в биотехнологии, в медицината, фармакологията и опазване на околната среда. Характеристика и изучаване на метаболитните способности на нови мезофилни и психрофилни/психротолерантни бактерии и дрожди, изолирани от екстремни екологични ниши за получаване на ензими, антимикробни вещества и др. Биодеградация на липофилни съединения. Микробна трансформация на стероиди.

ЕКСТРЕМОФИЛНИ МИКРООРГАНИЗМИ

Ръководител: Проф. Маргарита Камбурова, дбн

Тeл.: +359 2 979 31 76

E-mail: margikam@microbio.bas.bg