ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Проф. д-р Пенка Петрова, дн

Тeл.: +359 2 979 31 79

E-mail: pepipetrova@yahoo.com

 

ЛАБОРАТОРИИ:

КЛЕТЪЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева

Тeл.: +359 2 979 31 59

E-mail: pauny@abv.bg

Ултраструктурна организация на патогенни и непатогенни микробни видoве. Цитохимична и имуноцитохимична локализация на ензими и биополимери. Промени на ултраструктурните и цитохимичните характеристики в зависимост от начина на култивиране, вкл. при имобилизация върху различни носители и наноматериали, както и под въздействие на повърхностно активни вещества, биологични сигнали и физикохимични фактори. Антигенни вариации – разнообразие на повърхностните фенотипове при бактериалните клетки. Биофилми – структурно-функционални характеристики, активация и инхибиция на прилепения растеж.

МИКРОБНА ГЕНЕТИКА

Ръководител: Проф. д-р Светла Данова, дн

Тeл.: +359 2 979 31 79

E-mail: stdanova@yahoo.com

Обекти на изследване са млечно-кисели бактерии, стрептомицети, метилотрофни дрожди, аскомицетни и базидиомицетни дрожди и плесени. Основен подход в изследванията е генетичния анализ и регулацията на гени при микроорганизмите. Осъществява се молекулярно-таксономична характеристика на лактобацили, изолирани от български млечни продукти. Характеризира се пробиотичният им потенциал, изследват се молекулните механизми на устойчивост към индустриален стрес. Изолиране и молекулярно-генетичен анализ на вагинални лактобацили. Повишаване на антибиотичната продуктивност и активност на производствени щамове Streptomycetes. Клониране и секвенционен анализ на гени, участващи в биосинтеза на спектиномицин в Streptomyces flavopersicus. Конструиране на щамове дрожди Ogataea polymorpha за експресия на хетероложни гени. Молекулярен, генетичен и биохимичен анализ на дрожди и плесени (Aspergillus, Trametes, Penicillium, Cladosporium и др.), способни ефективно да разграждат токсични ароматни и алифатни съединения. Изолиране на ДНК секвенции за изследване на биодеградационния потенциал на микробни щамове в индустриално замърсени води и почви. Доказана е възможността за биоразграждане на моноароматни и полиароматни вещества като антрацен, нафтален и фенантрен от щамове на Trichosporon cutaneumAspergillus fumigatus, Alternaria maritima.

МИКРОБНА БИОХИМИЯ

Ръководител: Гл. ас. д-р Румяна Енева 

Tel.: +359 2 979 31 47

E-mail: rum_eneva@abv.bg

Ензими, продуцирани от микроорганизми: изолиране, пречистване, свойства и биологична роля. Биологично-активни съединения от микробен и синтетичен произход – антимикробна активност, механизъм на действие. Биосърфактанти – изолиране, пречистване, физико-химични свойства; влияние върху повърхностните свойства на микробната клетка; приложение в биотехнологии, в медицината, фармакологията и опазване на околната среда. Характеристика и изучаване на метаболитните способности на нови мезофилни и психрофилни/психротолерантни бактерии и дрожди, изолирани от екстремни екологични ниши за получаване на ензими, антимикробни вещества и др. Биодеградация на липофилни съединения. Микробна трансформация на стероиди.

ЕКСТРЕМОФИЛНИ МИКРООРГАНИЗМИ

Ръководител: Проф. Маргарита Камбурова, дбн

Тeл.: +359 2 979 31 76

E-mail: margikam@microbio.bas.bg