ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБНА ГЕНЕТИКА

Ръководител: Проф. д-р Светла Данова, дн

Тeл.: +359 2 979 31 79

E-mail: stdanova@yahoo.com , std@microbio.bas.bg

 

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 • Геномика, транскриптомика и регулация на генната експресия при Грам-положителни бактерии. Секвениране на геноми на щамове-продуценти на горива (бутандиол, пропандиол, бутанол) и биологично-активни вещества с антимикробна, противогъбна и инсектицидна активност. Метагеномни и транскриптомни изследвания на щамове и съобщества за изясняване на молекулярните механизми на конверсията на въглехидрати. Изследване на клетъчния отговор в условия на стрес чрез диференциална генна експресия. Генно и метаболитно инженерство за конструиране на продуценти на ценни биотехнологични продукти чрез директна конверсия на отпадна биомаса (инулин, целулоза и хемицелулози).
 • Млечно-кисели бактерии, пробиотици и пребиотици. Молекулярно –биологични изследвания на млечно-киселите бактерии (МКБ). Изолиране и характеризиране на щамове от традиционни и слабо проучени хабитати: млечни продукти (кисело мляко, сирена, кумис, кефир), не-млечни ферментирали храни (боза, кисели теста, колбаси и др.). МКБ с човешки произход – вагинални и щамове от майчина кърма. Съвременни молекулярно-генетични изследвания на МКБ и видова идентификация (чрез PCR дактилоскопия, ДНК хибридизационни методи, секвенционен и филогенетичен анализ, типизиране и генeтично паспортизиране с високо дискриминативни методи) в съответсвие с най новите промени в класификацията и таксономията им. Оценка на млечно киселата микробиота на уникални за страната и света ферментационни продукти – катък и зелено сирене.
 • Оценка на молекулните механизми на полезно действие и пробиотичен потенцциал на млечно-кисели бактерии (МКБ) от различни екологични ниши като естествени регулатори на здравословния хомеостаз. Пробиотици – Биологична активност и in situ оценка на технологично-значими свойства на МКБ. Характеризиране потенциала на различни млечно кисели бактерии да участват като закваски/пробиотични добавки за приложение във функционални храни и в медицината. Бактериоцини при МКБ.
 • Изследвания на молекулярните взаимоотношения на пробиотиците и пребиотиците. Изолиране на щамове-продуценти на пребиотици (галактоолигозахариди), изучаване на механизмите на усвояване на инулин, фруктоолигозахариди и резистентно нишесте, приложение на нови пребиотични компоненти.
 • Молекулярно-генетични и биохимични изследвания на дрожди и плесени, способни ефективно да разграждат токсични ароматни и алифатни съединения. Доказване на биодеградационния потенциал на микробни щамове в индустриално замърсени води и почви.
 • Микробна филогенетика и еволюция на фунги. ДНК-баркодиране и геномно секвениране на щамове гъби, причиняващи заболявания при животните и човека.

   

НАУЧЕН СЪСТАВ

Проф. д-р Пенка Петрова, дн
Тел.: +359 2 979 31 79, 087820286
E-mail: pepipetrova@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0001-7356-5799

Проф. д-р Светла Данова, дн
Тeл.: +359 2 979 31 65; +359 2 979 31 19
E-mail: stdanova@yahoo.com, std@microbio.bas.bg

доц. д-р Дилнора Гулямова
Тел.: +359 2 979 31 82
E-mail: dilnorag@gmail.com

Гл. ас. д-р Мария Гергинова
Тел.: +359 2 979 31 14
E-mail: mariagg@microbio.bas.bg

Гл. ас. д-р Галина Стоянчева
Тел.: +359 2 979 31 82
E-mail: galinadinkova@abv.bg

Гл. ас. д-р Димитринка Люцканова
Тeл.: +359 2 979 31 50
E-mail: dlyutskanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Маргарита Дишева
Тeл.: +359 2 979 31 50
E-mail: margid@microbio.bas.bg

Ас. д-р Александър Арсов
Тел.: +359 2 979 31 64
E-mail: alexander_arsov@abv.bg

Ас. д-р Катя Литова
Тел.: +359 2 979 31 64
E-mail: katya_litova@abv.bg

Ас. Иван Иванов
Тел.: +359 2 979 31 79
E-mail: ivanov.ivnt@gmail.com

Ас. Надежда Пенева
Тел.: +359 2 979 31 14
E-mail: peneva_nad@yahoo.com

Ас. Лили Добрева
Тeл.: +359 2 979 3165
E-mail: lili.ivailova@gmail.com

ПРОЕКТИ

Център за компетентност BG05M2OP001-1.002-0001″Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, Работен пакет „Идентификация на микроорганизми и анализи на циркулиращите в страната патогени“. Контакт: проф. Светла Данова, дбн.

Център за компетентност BG05M2OP001-1.002-0019, „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle). Контакт: гл. ас. д-р Мария Гергинова Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, финансирана от МОН, Дог. № DCM 577/17.08.2018, координатор АУ – Пловдив. Контакт: проф. дн Пенка Петрова

„Нови комбинирани микробни препарати Phytobactin за растителна защита с фунгициден и инсектициден ефект“, договор №1/2021 г. с Агрия АД. Ръководител: проф. дн Пенка Петрова “ПРОБИОТИЦИ И ЗДРАВЕ: Механизми на полезно действие при подбрани български щамове млечно кисели бактерии.“ ФНИ, договор КП-06 ОПР 03/16 2018/2021. Ръководител: проф. дн Светла Данова

“Проследяване на геномната еволюция на щамове от популацията на Candida glabrata и развитие на лекарствена резистентност и вирулентност по време на инфекция.” ФНИ, договор КП-06-Н31/19 2019/2022. Ръководител: доц. д-р Дилнора Гоулямова

„Полиморфизъм на Ангиотензин-І конвертиращия ензим (АСЕ): изследване на някои биологични функции чрез нови природни и синтетични инхибитори.“ ФНИ, договор КП- 06/Н21-5 от 2018/2021 г. Контакт: проф. дн Светла Данова

„Нови биологични подходи за ограничаване на инфекциозна патология при риби със значение за аквакултурите чрез използване на пробиотици и техни постметаболити.“ ФНИ, договор КП-06 ПН 36/33 2019/2022. Контакт: проф. дн Светла Данова

“Изследване въздействието на положително заредени частици върху клетките на кожен рак.” Договор №02-1-1087- 2019/2020, с Агенция за ядрено регулиране (АЯР) и Международен Институт за ядрени изследвания – Дубна, Русия. Ръководител: проф. дн Светла Данова

„Експериментални проучвания, моделиране и оптимални технологии за биодеградация на селскостопански отпадъци с производство на водород и метан.“ ФНИ, договор КП-06 ПН 46-4, 2020/2023. Контакт: гл. ас. д-р Галина Стоянчева.

„Геополимерни покрития с антимикробни свойства”. ФНИ, KП-06-ПМ47/14 2020/2023. Контакт: ас. Лили Добрева
„Нови ензими от групата на сиалидазите при филаментозни гъби.“ ФНИ KП-06-Н-21/13 2018/2021. Контакт: гл. ас. д-р Галина Стоянчева

„Изследване на процеси при пречистване на минни отпадъчни води чрез интегрирани микробни горивни клетки.” ФНИ, договор ДН 07/25 2016/2020
Контакт: доц. Златка Алексиева

“Каталаза от антарктически гъби: роля в антиоксидантната защита, локализация, регулация и свойства.” ФНИ, договор ДН-01/1 2016/2020
Контакт: гл. ас. д-р Галина Стоянчева.

„Технологичен модел за микробно разграждане на целулозосъдържащи отпадъци в система за жизнеобезпечаване на пилотирани космически полети.“ Проект 000126327/18/NL/SC
Контакт: проф. Пенка Петрова, дбн

Национално съфинансиране на СА 18101 (SOURDOMICS) Договор КП-06-КОСТ/7 (втори етап)
Контакт: проф. дн Пенка Петрова

„Изолиране на млечнокисели бактерии от природни субстрати „Стопански договор с фирма Тракеия№1/2020 г.“
Ръководител: гл.ас.д-р Галина Стоянчева

АРХИВ

2017-2021 „Биодеградация на ксенобиотици в постоянно електрично поле.“ ФНИ, договор ДН17/4 – 2017/2021
2017-2021 „Получаване на 2,3-бутандиол чрез ферментация на отпадна биомаса от новоизолирани и рекомбинантни щамове.“ ФНИ, договор ДН17/1 2017 /2021
2012-2015 Амилолитични пробиотици с приложение в хранително-вкусовата промишленост, ДМУ 03/45, ФНИ
2014-2015 “In vitro взаимодействие на пробиотици с антибиотици и ефект върху експресията на протеини с антимикробна активност на ниво иРНК при пилета” Проект на Тракийски университет
2012-2015 WBI-Brussels, Белгия –БАН би-латерален проект с Университета в гр. Лиеж, Белгия на тема „Молекулярни анализи нови подходи за мониторинг на микрофлората на ферментационни храни”.
2009-2013 Нови полизахарид-модифициращи ензими, оптимизиращи потенциала на хидроколоидите за приложение в храните и медицината „PolyModE”, 7РП на ЕС, №222628 и ДТК 02/09 (2010-2015), ФНИ.
Лактобацили-Китай Изолиране, идентификация и характеризиране на щамове Lactobacillus, изолирани от домашни български ферментирали млечни продукти.

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ
 • Arsov, A., Petrov, K., Petrova, P.How to outwit nature: Omics insight into butanol tolerance. (2021) Biotechnology Advances, 46, art. no. 107658. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2020.107658
 • Abrashev, R., Krumova, E., Petrova, P., Eneva, R., Kostadinova, N., Miteva-Staleva, J., Engibarov, S., Stoyancheva, G., Gocheva, Y., Kolyovska, V., Dishliyska, V., Spassova, B., Angelova, M. Distribution of a novel enzyme of sialidase family among native filamentous fungi. (2021) Fungal Biology. DOI: 10.1016/j.funbio.2020.12.006
 • Petrova, P., Petlichka, S., Petrov, K. New Bacillus spp. with potential for 2,3-butanediol production from biomass. (2020) Journal of Bioscience and Bioengineering, 130 (1), pp. 20-28. DOI: 10.1016/j.jbiosc.2020.02.009
 • Petrova, P., Petrov, K .Lactic acid fermentation of cereals and pseudocereals: Ancient nutritional biotechnologies with modern applications. (2020) Nutrients, 12 (4), art. no. 1118. DOI: 10.3390/nu12041118
 • Nemska, V., Danova, S., Georgieva, N.Enzyme profile of lactobacilli from traditional Bulgarian fermented milk products. (2019) Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 54 (6), pp. 1157-1164.
 • Gouliamova, D., Dimitrov, R. Kazachstania chrysolinae and Kazachstania bozae two new yeast species of the genus Kazachstania. Transfer of four Kazachstania species to Grigorovia gen. Nov. As new combinations. (2020) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 73 (1), pp. 48-57. DOI: 10.7546/CRABS.2020.01.06
 • Stoyancheva, G.Study of helveticin gene in Lactobacillus crispatus strains and evaluation of its use as a phylogenetic marker. (2020) Archives of Microbiology, 202 (1), pp. 205-208. DOI: 10.1007/s00203-019-01711-2
 • Beschkov, V., Alexieva, Z., Parvanova-Mancheva, T., Vasileva, E., Gerginova, M., Peneva, N., Stoyanova, K.Phenol biodegradation by the strain Pseudomonas putida affected by constant electric field. (2020) International Journal of Environmental Science and Technology, 17 (4), pp. 1929-1936. DOI: 10.1007/s13762-019-02591-1
 • Parvanova-Mancheva, T., Vasileva, E., Beschkov, V., Gerginova, M., Stoilova-Disheva, M., Alexieva, Z. Biodegradation potential of Pseudomonas putida to phenol compared to Xanthobacter autotrophicus GJ10 and pseudomonas denitrificans strains. (2020) Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55 (1), pp. 23-27.
 • Petrova, P., Tsvetanova, F., Petrov, K. Low cell surface hydrophobicity is one of the key factors for high butanol tolerance of Lactic acid bacteria. (2019) Engineering in Life Sciences, 19 (2), 133-142. DOI: 10.1002/elsc.201800141
 • Crous, P.W., Carnegie, A.J., Wingfield, M.J., Sharma, R., Mughini, G., Noordeloos, M.E., Santini, A., Shouche, Y.S., Bezerra, J.D.P., Dima, B., Guarnaccia, V., Imrefi, I., Jurjević, Ž., Knapp, D.G., Kovács, G.M., Magistà, D., Perrone, G., Rämä, T., Rebriev, Y.A., Shivas, R.G., Singh, S.M., Souza-Motta, C.M., Thangavel, R., Adhapure, N.N., Alexandrova, A.V., Alfenas, A.C., Alfenas, R.F., Alvarado, P., Alves, A.L., Andrade, D.A., Andrade, J.P., Barbosa, R.N., Barili, A., Barnes, C.W., Baseia, I.G., Bellanger, J.-M., Berlanas, C., Bessette, A.E., Bessette, A.R., Biketova, A.Y., Bomfim, F.S., Brandrud, T.E., Bransgrove, K., Brito, A.C.Q., Cano-Lira, J.F., Cantillo, T., Cavalcanti, A.D., Cheewangkoon, R., Chikowski, R.S., Conforto, C., Cordeiro, T.R.L., Craine, J.D., Cruz, R., Damm, U., De Oliveira, R.J.V., De Souza, J.T., De Souza, H.G., Dearnaley, J.D.W., Dimitrov, R.A., Dovana, F., Erhard, A., Esteve-Raventós, F., Félix, C.R., Ferisin, G., Fernandes, R.A., Ferreira, R.J., Ferro, L.O., Figueiredo, C.N., Frank, J.L., Freire, K.T.L.S., García, D., Gené, J., Gęsiorska, A., Gibertoni, T.B., Gondra, R.A.G., Gouliamova, D.E., Gramaje, D., Guard, F., Gusmão, L.F.P., Haitook, S., Hirooka, Y., Houbraken, J., Hubka, V., Inamdar, A. et.al Fungal planet description sheets: 868-950. (2019) Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 42, 291-473. DOI: 10.3767/persoonia.2019.42.11
 • Dimitrov, R., Gouliamova, D. Genetic and phenotypic cut-off values for species and genera discrimination of the Kazachstania clade. (2019) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 72 (3), 350-357. DOI: 10.7546/CRABS.2019.03.09
 • Bratkova, S., Alexieva, Z., Angelov, A., Nikolova, K., Genova, P., Ivanov, R., Gerginova, M., Peneva, N., Beschkov, V. Efficiency of microbial fuel cells based on the sulfate reduction by lactate and glucose. (2019) International Journal of Environmental Science and Technology, 16 (10), 6145-6156. DOI: 10.1007/s13762-019-02223-8
 • Tsvetanova, F., Petrova, P., Petrov, K. Microbial production of 1-butanol – Recent advances and future prospects (review). (2018) Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 53 (4), 683-696.
 • Hristoskova, S.P., Yocheva, L.D., Yankov, D.S., Danova, S.T. Newly characterized butyrate producing Clostridium sp. Strain 4a1, isolated from chickpea beans (Cicer arietinum L.). (2018) Bulgarian Chemical Communications, 50 (3), 459-466.
 • Krumova, E., Kostadinova, N., Miteva-Staleva, J., Stoyancheva, G., Spassova, B., Abrashev, R., Angelova, M. Potential of ligninolytic enzymatic complex produced by white-rot fungi from genus Trametes isolated from Bulgarian forest soil. (2018) Engineering in Life Sciences, 18 (9), 692-701. DOI: 10.1002/elsc.201800055
 • Stoyancheva, G., Krumova, E., Kostadinova, N., Miteva-Staleva, J., Grozdanov, P., Ghaly, M.F., Sakr, A.A., Angelova, M. Biodiversity of contaminant fungi at different coloured materials in ancient Egypt tombs and mosques. (2018) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 71 (7), 907-915. DOI: 10.7546/CRABS.2018.07.06
 • Spankulova, G., Gerginova, M., Peneva, N., Alexieva, Z. Molecular identification of petroleum-degrading bacteria and characterization of their biodegradation potential related phenol. (2018) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 71 (11), 1473-1478. DOI: 10.7546/CRABS.2018.11.05
 • Danova, S., Nemska, V., Tropcheva, R. Bulgarian yogurt-like product „Katak“. (2017) Yogurt in Health and Disease Prevention, 307-329. DOI: 10.1016/B978-0-12-805134-4.00018-3
 • Petrova, P., Petrov, K. Prebiotic-Probiotic Relationship: The Genetic Fundamentals of Polysaccharides Conversion by Bifidobacterium and Lactobacillus Genera. (2017) Food Bioconversion, 2, 237-278. DOI: 10.1016/B978-0-12-811413-1.00007-3
 • Velikova, P., Petrov, K., Petrova, P. The cell wall anchored β-fructosidases of Lactobacillus paracasei: Overproduction, purification, and gene expression control. (2017) Process Biochemistry, 52, 53-62. DOI: 10.1016/j.procbio.2016.10.010
 • Petrov, K., Popova, L., Petrova, P. High lactic acid and fructose production via Mn2+-mediated conversion of inulin by Lactobacillus paracasei. (2017) Applied Microbiology and Biotechnology, 101 (11), 4433-4445. DOI: 10.1007/s00253-017-8238-0
 • Petrov, K., Petrova, P. Sugar transport systems involved in fructooligosaccharides utilization by the probiotic bacterium pediococcus acidilactici. (2017) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 70 (9), 1263-1270.
 • Crous, P.W., Wingfield, M.J., Burgess, T.I., Carnegie, A.J., Hardy, G.E.S.J., Smith, D., Summerell, B.A., Cano-Lira, J.F., Guarro, J., Houbraken, J., Lombard, L., Martín, M.P., Sandoval-Denis, M., Alexandrova, A.V., Barnes, C.W., Baseia, I.G., Bezerra, J.D.P., Guarnaccia, V., May, T.W., Hernández-Restrepo, M., Stchige, A.M., Miller, A.N., Ordoñez, M.E., Abreu, V.P., Accioly, T., Agnello, C., Agustin Colmán, A., Albuquerque, C.C., Alfredo, D.S., Alvarado, P., Araújo-Magalhães, G.R., Arauzo, S., Atkinson, T., Barili, A., Barreto, R.W., Bezerra, J.L., Cabral, T.S., Camello Rodríguez, F.C., Cruz, R.H.S.F., Daniëls, P.P., Da Silva, B.D.B., De Almeida, D.A.C., De Carvalho, A.A., Decock, C.A., Delgat, L., Denman, S., Dimitrov, R.A., Edwards, J., Fedosova, A.G., Ferreira, R.J., Firmino, A.L., Flores, J.A., García, D., Gené, J., Giraldo, A., Góis, J.S., Gomes, A.A.M., Gonçalves, C.M., Gouliamova, D.E., Groenewald, M., Guéorguiev, B.V., Guevara-Suarez, M., Gusmão, L.F.P., Hosaka, K., Hubka, V., Huhndorf, S.M., Jadan, M., Jurjević, Ž., Kraak, B., Kučera, V., Kumar, T.K.A., Kušan, I., Lacerda, S.R., et. al. Fungal planet description sheets: 625-715. (2017) Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 39 (December), 270-467. DOI: 10.3767/persoonia.2017.39.11
 • Pavlova, I., Milanova, A., Danova, S., Fink-Gremmels, J. Enrofloxacin and Probiotic Lactobacilli Influence PepT1 and LEAP-2 mRNA Expression in Poultry. (2016) Probiotics and Antimicrobial Proteins, 8 (4), 215-220. DOI: 10.1007/s12602-016-9225-y
 • Crous, P.W., Wingfield, M.J., Richardson, D.M., Le Roux, J.J., Strasberg, D., Edwards, J., Roets, F., Hubka, V., Taylor, P.W.J., Heykoop, M., Martín, M.P., Moreno, G., Sutton, D.A., Wiederhold, N.P., Barnes, C.W., Carlavilla, J.R., Gené, J., Giraldo, A., Guarnaccia, V., Guarro, J., Hernández-Restrepo, M., Kolařík, M., Manjón, J.L., Pascoe, I.G., Popov, E.S., Sandoval-Denis, M., Woudenberg, J.H.C., Acharya, K., Alexandrova, A.V., Alvarado, P., Barbosa, R.N., Baseia, I.G., Blanchette, R.A., Boekhout, T., Burgess, T.I., Cano-Lira, J.F., Čmoková, A., Dimitrov, R.A., Dyakov, M.Y., Dueñas, M., Dutta, A.K., Esteve-Raventós, F., Fedosova, A.G., Fournier, J., Gamboa, P., Gouliamova, D.E., Grebenc, T., Groenewald, M., Hanse, B., Hardy, G.E.S.J., Held, B.W., Jurjević, Ž., Kaewgrajang, T., Latha, K.P.D., Lombard, L., Luangsa-Ard, J.J., Lysková, P., Mallátová, N., Manimohan, P., Miller, A.N., Mirabolfathy, M., Morozova, O.V., Obodai, M., Oliveira, N.T., Ordóñez, M.E., Otto, E.C., Paloi, S., Peterson, S.W., Phosri, C., Roux, J., Salazar, W.A., Sánchez, A., Sarria, G.A., Shin, H.-D., Silva, B.D.B., Silva, G.A., Smith, M.T., Souza-Motta, C.M., Stchigel, A.M., Stoilova-Disheva, M.M., Sulzbacher, M.A., Telleria, M.T., Toapanta, C., Traba, J.M., Valenzuela-Lopez, N., Watling, R., Groenewald, J.Z.Fungal planet description sheets: 400–468. (2016) Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 36 (JUNE), 316-458. DOI: 10.3767/003158516X692185
 • Gouliamova, D.E., Dimitrov, R.A., Smith, M.T., Groenewald, M., Stoilova-Disheva, M.M., Guéorguiev, B.V., Boekhout, T. DNA barcoding revealed Nematodospora valgi gen. nov., sp. nov. and Candida cetoniae sp. nov. in the Lodderomyces clade. (2016) Fungal Biology, 120 (2), 179-190. DOI: 10.1016/j.funbio.2015.05.008
 • Abrashev, R., Feller, G., Kostadinova, N., Krumova, E., Alexieva, Z., Gerginova, M., Spasova, B., Miteva-Staleva, J., Vassilev, S., Angelova, M. Production, purification, and characterization of a novel cold-active superoxide dismutase from the Antarctic strain Aspergillus glaucus 363. (2016) Fungal Biology, 120 (5), 679-689. DOI: 10.1016/j.funbio.2016.03.002
 • Petrova, P., Velikova, P., Popova, L., Petrov, K. Direct conversion of chicory flour into l(+)-lactic acid by the highly effective inulinase producer Lactobacillus paracasei DSM 23505. (2015) Bioresource Technology, 186, 329-333. DOI: 10.1016/j.biortech.2015.03.077
 • Crous, P.W., Wingfield, M.J., Guarro, J., Hernández-Restrepo, M., Sutton, D.A., Acharya, K., Barber, P.A., Boekhout, T., Dimitrov, R.A., Dueñas, M., Dutta, A.K., Gené, J., Gouliamova, D.E., Groenewald, M., Lombard, L., Morozova, O.V., Sarkar, J., Th Smith, M., Stchigel, A.M., Wiederhold, N.P., Alexandrova, A.V., Antelmi, I., Armengol, J., Barnes, I., Cano-Lira, J.F., Castañeda Ruiz, R.F., Contu, M., Courtecuisse, P.R., Dasilveira, A.L., Decock, C.A., Degoes, A., Edathodu, J., Ercole, E., Firmino, A.C., Fourie, A., Fournier, J., Furtado, E.L., Geering, A.D.W., Gershenzon, J., Giraldo, A., Gramaje, D., Hammerbacher, A., He, X.-L., Haryadi, D., Khemmuk, W., Kovalenko, A.E., Krawczynski, R., Laich, F., Lechat, C., Lopes, U.P., Madrid, H., Malysheva, E.F., Marín-Felix, Y., Martín, M.P., Mostert, L., Nigro, F., Pereira, O.L., Picillo, B., Pinho, D.B., Popov, E.S., Rodas Peláez, C.A., Rooney-Latham, S., Sandoval-Denis, M., Shivas, R.G., Silva, V., Stoilova-Disheva, M.M., Telleria, M.T., Ullah, C., Unsicker, S.B., Vandermerwe, N.A., Vizzini, A., Wagner, H.-G., Wong, P.T.W., Wood, A.R., Groenewald, J.Z. Fungal Planet description sheets: 320–370 (2015) Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 34, 167-266. DOI: 10.3767/003158515X688433
 • Yurkov, A.M., Kachalkin, A.V., Daniel, H.M., Groenewald, M., Libkind, D., de Garcia, V., Zalar, P., Gouliamova, D.E., Boekhout, T., Begerow, D. Two yeast species Cystobasidium sychroaquaticum f.a. sp. nov. and Cystobasidium rietchieii f.a. sp. nov. isolated from natural environments, and the transfer of Rhodotorula minuta clade members to the genus Cystobasidium. (2015) Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, 107 (1), 173-185. DOI: 10.1007/s10482-014-0315-0
 • Tomova, I., Stoilova-Disheva, M., Lazarkevich, I., Vasileva-Tonkova, E. Antimicrobial activity and resistance to heavy metals and antibiotics of heterotrophic bacteria isolated from sediment and soil samples collected from two Antarctic islands. (2015) Frontiers in Life Science, 8 (4), 348-357. DOI: 10.1080/21553769.2015.1044130
 • Stoyancheva, G., Marzotto, M., Dellaglio, F., Torriani, S. Bacteriocin production and gene sequencing analysis from vaginal lactobacillus strains. (2014) Archives of Microbiology, 196(9), 645-653. DOI:10.1007/s00203-014-1003-1
 • Petrova, P., Petrov, K., Stoyancheva, G. Starch-modifying enzymes of lactic acid bacteria – structures, properties, and applications. (2013) Starch/Staerke, 65(1-2), 34-47. DOI:10.1002/star.201200192
 • Tomova, I., Stoilova-Disheva, M., Lyutskanova, D., Pascual, J., Petrov, P., Kambourova, M. Phylogenetic analysis of the bacterial community in a geothermal spring, rupi basin, bulgaria. (2010) World Journal of Microbiology and Biotechnology, 26(11), 2019-2028. DOI:10.1007/s11274-010-0386-7
 • Petrov, K., Petrova, P. Enhanced production of 2,3-butanediol from glycerol by forced pH fluctuations. (2010). Applied Microbiology and Biotechnology, 87(3), 943-949. DOI:10.1007/s00253-010-2545-z
 • Petrov, K., Petrova, P. High production of 2,3-butanediol from glycerol by klebsiella pneumoniae G31. (2009). Applied Microbiology and Biotechnology, 84(4), 659-665. DOI:10.1007/s00253-009-2004-x
 • Georgieva, R., Iliev, I., Haertlé, T., Chobert, J. -., Ivanova, I., Danova, S. (2009). Technological properties of candidate probiotic Lactobacillus plantarum strains. International Dairy Journal, 19(11), 696-702. DOI:10.1016/j.idairyj.2009.06.006
 • Danova, S., Petrov, K., Pavlov, P., Petrova, P. Isolation and characterization of lactobacillus strains involved in koumiss fermentation. (2005) International Journal of Dairy Technology, 58(2), 100-105. DOI:10.1111/j.1471-0307.2005.00194.x
 • Stoilova, I., Krastanov, A., Stanchev, V., Daniel, D., Gerginova, M., Alexieva, Z. Biodegradation of high amounts of phenol, catechol, 2,4-dichlorophenol and 2,6-dimethoxyphenol by Aspergillus awamori cells. (2006) Enzyme and Microbial Technology, 39(5), 1036-1041. DOI:10.1016/j.enzmictec.2006.02.006
 • Alexieva, Z., Gerginova, M., Zlateva, P., Peneva, N. Comparison of growth kinetics and phenol metabolizing enzymes of Trichosporon cutaneum R57 and mutants with modified degradation abilities. (2004) Enzyme and Microbial Technology, 34(3-4), 242-247. DOI:10.1016/j.enzmictec.2003.10.010
 • Ivanova, I., Miteva, V., Stefanova, T., Pantev, A., Budakov, I., Danova, S., Boyaval, P. Characterization of a bacteriocin produced by Streptococcus thermophilus 81. (1998). Int. Journal of Food Microbiology, 42(3), 147-158. DOI:10.1016/S0168-1605(98)00067-1