РЪКОВОДСТВО

Директор

Проф. д-р Пенка Петрова, дн

Teл.: +359 2 979 31 51

Моб. тел.: +359 878 155 534

E-mail: pepipetrova@yahoo.com

 

Заместник-директор
„Административна
и организационна дейност”

Доц. д-р Людмила Кабаиванова

Тел.: +359 2 979 31 67

Моб. тел.: +359 879 499 171

E-mail: lkabaivanova@yahoo.com

 

Заместник-директор „Научно-приложна и проектна дейност”

Доц. д-р Васил Георгиев     

Тел.: +359 32 642 430   

Моб. тел.: +359 879 928 019  

E-mail: vasgeorgiev@gmail.com

 

Научен секретар

Доц. д-р Екатерина Крумова

Тел.: +359 2 979 31 26

Моб. тел.: +359 879 499 170

E-mail: ekrumova@abv.bg