Институтът по микробиология“Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към
БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3.
направление „Биологически науки“ (Микробиология), за
нуждите на Лабораторен център „Пастьор“, със срок 2 месеца
от обнародването му в Държавен вестник. Документи се
подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”,
бл. 26, тел. 979-31-24.