Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява конкурс за „асистент“ по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) за нуждите на лаборатория „Микробна биохимия“ към Департамент „Обща микробиология“

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява конкурс за „асистент“ по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) за нуждите на лаборатория „Микробна биохимия“ към Департамент „Обща микробиология“ със срок един месец от датата на публикуване. Документи се подават в сградата на Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, стая 218, тел. 02 979 31 24.

 

Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса
  2. Автобиография (по Европейски образец)
  3. Нотариално заверено копие от диплома за висше образование (с приложението) за образователно-квалификационна степен „магистър“
  4. Диплома за образователна и научна степен „доктор“ (ако имат такава)
  5. Медицинско свидетелство
  6. Свидетелство за съдимост
  7. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)
  8. Други (по преценка на кандидата, напр.: списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати)
  9. Мотивационно писмо