СЪОБЩЕНИЕ 14.12.2018 г.

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки
(микробиология) за нуждите на департамент „Приложна микробиология“, лаборатория
„Приложни биотехнологии“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-
24.