СЪОБЩЕНИЯ 08.01.19 г.

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, София, обявява два
конкурса за главни асистенти по направление 4.3. Биологически науки (микробиология и
имунология), за нуждите на секция „Микология“ и Департамент „Имунология“, –
лаборатория „Инфекциозна имунология и възпаление“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Института, гр. София –
1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

∗∗∗

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология –
01.06.12), за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция „Микробна
биохимия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник.“ Документи се
подават в Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.