Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява два конкурса: за академична длъжност „доцент“ в научно направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – нови функционални храни) и за академична длъжност „доцент“ в направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – микробна биодеградация на токсични замърсители на околната среда)

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява два конкурса: за академична длъжност „доцент“ в научно направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – нови функционални храни) за нуждите на департамент „Обща микробиология“, лаборатория „Микробна генетика“ и за академична длъжност „доцент“ в направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – микробна биодеградация на токсични замърсители на околната среда) за нуждите на департамент „Обща микробиология“, лаборатория „Микробна генетика“ и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, стая 218, тел. 02 979 31 24 – PDF