Конкурс (ДВ бр. 12/12.02.2021 г.) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Микробиология с единствен кандидат

Конкурс (ДВ бр. 12/12.02.2021 г.) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Микробиология с единствен кандидат       

  • гл. ас. д-р Цветелина Сашкова Паунова-Кръстева

Автореферат на дисертация

Резюмета на научни публикации български и English;

Рецензии и становища:

Председател:

Заседанието на Научното жури ще се състои на 15 юни 2021 г. от 11:00 часа в Института.