Конкурс (ДВ бр. 47/22.05.2020) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; Микробиология с единствен кандидат

КАНДИДАТУРА НА ДОЦ. Д-Р ВИОЛЕТА ВЪЛЧЕВА РУСЕВА

Автореферат на дисертация – български, English;

Резюмета на научни публикации – български, English;

 

Рецензии и становища:

Заседанието на Научното жури ще се състои на 20 октомври 2020 г. от 14:00 часа в Института