Конкурс (ДВ бр. 47/22.05.2020) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Микробиология с единствен кандидат

КАНДИДАТУРА НА ГЛ. АС. Д-Р МАЯ МАРГАРИТОВА ЗАХАРИЕВА

Автореферат на дисертация български, English;

Резюмета на научни публикации български, English;

Рецензии и становища:

Заседанието на Научното жури ще се състои на 22 октомври 2020 г. от 14:00 часа в Института