СЪОБЩЕНИЕ 10.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Научното жури, назначено със заповед № I-68/23.06.2017 г. на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов” в състав:

 

Вътрешни членове:

чл.-кор. дтн Атанас Иванов Павлов

доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова

Външни членове:

проф. д-р Лиляна Георгиева Гигова – ИФРГ – БАН

проф., дсн Стефан Ангелов Денев – Тракийски университет, Стара Загора

проф., дбн Яна Илиева Топалова – БФ, СУ „Св. Климент Охридски

проф. д-р Калоян Кирилов Петров – ИИХ – БАН

проф., дтн Венко Николаев Бешков – ИИХ – БАН

 

ще проведе второто си заседание на 10.10.2017 г. (вториник) от 11:00 ч. в залата на Института, с дневен ред: Избор на доцент по професионално направление: 5.11. Биотехнологии (02.11.11 – Технология на биологично активните вещества), обявен вДВ бр. 32/21.04.2017 г.

 

CV на ас. д-р Александър Крумов

Списък с публикации на ас. д-р Александър Крумов

Списък с цитати на ас. д-р Александър Крумов

Scopus-citation overview на ас. д-р Александър Крумов

Списък научни-научно-приложни приноси

 

РЕЦЕНЗИИ: 

проф., дсн Стефан Ангелов Денев

проф., дтн Венко Николаев Бешков – ИИХ – БАН

СТАНОВИЩА:

доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова

чл.-кор. дтн Атанас Иванов Павлов

проф. д-р Лиляна Георгиева Гигова

проф., дбн Яна Илиева Топалова

проф. д-р Калоян Кирилов Петров