Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява конкурса: за професор по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология)

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН, обявява конкурса: за професор по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) за нуждите на департамент „Биотехнология“, лаборатория „Биоремедиация и биогорива“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на Института, гр. София – 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, стая 218, тел. 02 979 31 24 – PDF