Конкурс (ДВ бр. 47/22.05.2020) за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – геномика и регулация на генната експресия при прокариоти) с единствен кандидат

КАНДИДАТУРА НА ДОЦ. Д-Р ПЕНКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

Автореферат на дисертация  – ОНС „доктор”

Автореферат на дисертация – НС „доктор на науките”

Резюмета на научни публикации

Рецензии и становища:

Рецензия от чл.-кор. проф. д-р Атанас Павлов, дн – български, English;

Рецензия от проф. д-р Румяна Миронова  – български, English;

Рецензия от проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева – български, English;

Становище от доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова – български, English; Председател

Становище от проф. д-р Иван Атанасов, дн – български, English;

Становище от проф. д-р Нина Атанасова, дн – български, English;

Становище от проф. д-р Мария Ангелова-Дянкова – български, English;

Заседанието на Научното жури ще се състои на 21 октомври 2020 г. (сряда) от 16:30 часа в Института