Конкурс (ДВ бр. 47/22.05.2020) за професор в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.11. Биотехнологии (технология на биологично активните вещества – метаболоника), с единствен кандидат

КАНДИДАТУРА НА ДОЦ. Д-Р МИЛЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Автореферат на дисертация

Резюмета на научни публикации български и english;

Рецензии и становища:

Заседанието на Научното жури ще се състои на 19 октомври (понеделник) 2020 г. от 14:00 часа в Института.