СЪОБЩЕНИЕ 20.11.2018 г.

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.3. Биологически науки /микробиология – екстремофили/ за нуждите на Департамент „Приложна микробиология“ лаборатория „Екстремофилни бактерии“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Института, гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26, тел. 979-31-24.

Дата на публикуване 20.11.2018 г.