Конкурс (ДВ бр. 12/12.02.2021) за доцент в област на висше образование 5.Технически науки; професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност: Технология на биологично активните вещества с единствен кандидат

Конкурс (ДВ бр. 12/12.02.2021) за доцент в област на висше образование 5.Технически науки; професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност: Технология на биологично активните вещества с единствен кандидат

  • гл. ас. д-р Андрей Стоянов Марчев

Автореферат на дисертация

Резюмета на научни публикации – български и English

Рецензии и становища:

Рецензия от доц. д-р Златка Алексиева  – български, English; Председател

Рецензия от проф. д-р Илиана Йонкова, дн – български, English;

Становище от доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова – български, English;

Становище от проф. д-р Алберт Кръстанов, дн – български, English;

Становище от проф. д-р Антоанета Трендафилова-Савкова – български, English;

Становище от проф. Калоян Петров, дн – български, English;

Становище от проф. д-р Петко Денев – български, English;

Заседанието на Научното жури ще се състои на 6 юли 2021 г. от 11:00 часа в Института